Under fylkestingets behandling av spørsmålet om Test og treningssenter på Fiskebøl, ba Høyre om å få oversende et forslag til fylkesrådet om at de ber fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran om å trekke brevet til Kystverket. Dette ble godkjent av fylkestinget. Forslag lød som følger:

«Fylkestinget i Nordland vil at fylkesrådet ber fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, trekke brevet av 7. april 2022 «Videre arbeid med etablering av test og treningssenter for beredskap mot akutt forurensning – bestilling kystverket».

Brevet fører til en unødvendig utsettelse på minst ett år av et prosjekt som er ferdig utredet og klar for byggestart i 2023. Men brevet gir også en høyst reell risiko for at dette nordområdeprosjektet nedskaleres kraftig og flyttes til Horten. Det vil være et enormt tap for hele regionen Lofoten og Vesterålen og for Nord-Norge samlet sett. Derfor bør fiskeriminister Skjæran umiddelbart trekke brevet. Det er uaktuelt å fire på den planen for fremdrift og innhold for dette senteret som Solberg-regjeringen vedtok og Stortinget har sluttet seg til.

Nå er det opp til fylkesrådet i Nordland hvordan de vil håndtere dette videre og påvirke nordlendingen Bjørnar Skjæran for å få en endelig slutt på usikkerheten rundt Fiskebøl som Test og treningssenter. Vi legger merke til at Ap i sin pressemelding maner politikere på tvers av partigrenser i Nordland til å stå sammen. Ap kan begynne med å få sitt eget parti til å stå sammen i denne saken, det ville være til god hjelp, sier gruppeleder Beate Bø Nilsen.

Høyre mener at test- og øvingssenter på Fiskebøl er en del av Nordområdepolitikken. Da er det ikke ønskelig at nordområdepolitikken skal flyttes sørover. Staten har jobbet i snart ti år med dette senteret, som skulle være viktig infrastruktur i Norges nordområdestrategi. Regjeringa har bedt, gjennom departementet, at Kystverket må vurdere nedskalering på Fiskebøl, og dessuten komme med nye kostnadsanslag for å bygge opp testfasiliteter for simulering av isfylte farvann og strender i Horten, i stedet for på Fiskebøl. Brevet fra departementet var datert 7. april og brukte 14 dager på å komme ut i offentligheten.

Vi er bekymret for den omkamp som dette kan føre til. Vi ser politikere fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet som prøver tåkelegge hele denne saken, de prøver å få den til å se mindre viktig ut og ber oss om å ha is i magen. Må få minne på om at SP og AP sittet i politisk ledelse både i Hadsel kommune, i politisk ledelse i Nordland fylke og det samme i regjering. Vi er redd for at regjeringspartiene unngår å snakke om innholdet i testsenteret, og dreier diskusjonen til å handle om bygging av senter eller ikke.

Her har vi et vedtak fra forrige regjering om en investering på 300 millioner, i tillegg til at Stortinget stilte seg bak dette før jul. Bjørnar Skjæran slår det ganske klart ned, og ønsker altså flytte dette fra Vesterålen og til det sentrale Østlandet.

For å få testfasiliteter for å trene, øve og utvikle ny teknologi, bør beredskapssenter som skal jobbe med oljevern i arktiske strøk ligge i nordområdene. Det er derfor mer naturlig at det ligger på Fiskebøl i Nordland enn i Horten.  Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier at en etablering bør fremskyndes, ikke treneres.

Det er allerede satt av 25 millioner kroner til forberedende arbeid for senteret på årets statsbudsjett. Flytting av senteret er et løftebrudd, og ikke i samsvar med Stortingets vedtak. I valgkampen var SP i media og sa at de var garantister for etableringen av dette senteret.  Hva skjer nå? Vi forventer at Regjeringen står fast ved etablering av senter for testing, øving og teknologiutvikling for bekjempelse av akutt forurensning på Fiskebøl.

Ut fra dette leverte Høyre sitt oversendelsesforslag til fylkesrådet i Nordland.