Slik prisene tidligere har vært vil en bedre overføringskapasitet ikke ha særlig innvirkning på prisen i nord. Men dagens strømpriser sør for Dovre er dessverre alt annet enn lave og normale.

I Nord-Norge er det en strømproduksjon på 27-28 TWh og et forbruk på rundt 20 TWh. Overskuddet gir rom for ny industri i nord, men det vil fort spises opp når planlagte industrietableringer kommer i gang. En kan også peke at både dieseltogene på Nordlandsbanen og de mange flyene på kortbanenettet i nord trenger å gå over til 0-utslipp. Hydrogendrevne godstog trenger ikke å være langt fram i tid. Men da må vi bruke hydrogen produsert i området, ikke hydrogen importert fra Tyskland. Overskuddet på kraft gir altså ikke rom for økt eksport ut av landsdelen.

Eksport, ekstremt høye gasspriser og lavere magasinfylling enn normalt i sør har bidratt til dagens skyhøye strømpriser i sør. De nye eksportkablene til England og Tyskland har økt norsk strømeksport til utlandet betraktelig. Her må det presiseres at gjensidig kraftutveksling er noe helt annet enn det de siste utenlandskablene har blitt som nå er tilnærmet rene eksportkabler. I desember alene eksporterte Norge tre ganger så mye kraft som vi importerte. En total eksport på rundt 2,5TWh for måneden ifølge Statnett. Med økt overføringskapasitet til sør, og flere utenlandskabler som Høyre, Venstre og MDG ivrer for, kan Nord-Norges overskudd på kraft stå i fare for å forsvinne til utlandet, istedenfor til ny industrisatsing i nord.

Bekymringene blir ikke mindre av at Statnett-direktør Gunnar G. Løvås på spørsmål fra Nationen om økt overføringskapasitet vil føre til økt eksport av nordnorsk kraft til utlandet svarer at «staten Norge tjener mest penger på å eksportere dit prisen er høyest.». Til Europa da altså. Nord-Norge trenger ikke enda et område hvor landsdelen blir en råvareleverandør. Det er ikke i tråd med regjeringens satsing på grønn industri og Nord-Norge.

Staten Norge tjener ikke mest på å eksportere den grønne fornybare kraften vår. Den økte krafteksporten og påfølgende prissmitte med Europa har allerede ført til at industribedrifter som Elkem varsler om at varig høye strømpriser kan føre til utflagging. Den nordnorske kraften må brukes til ny industri og næring som skaper arbeidsplasser og lengre verdikjeder i nord. Da kan vi ikke tillate høye europeiske strømpriser, verken i nord eller sør.

Senterpartiet mener vi skal ha nasjonalt eierskap til norsk kraft. Kraft som skal brukes til å utvikle landet vårt. Det er derfor viktig at Norges strømeksport begrenses. Vi kan ikke tillate nye utlandskabler eller havvind med hybridkabler. Alle muligheter for å reforhandle avtalene om overføringskablene må undersøkes.

Forvitrende lokalsamfunn og industrinedleggelser er ikke en pris Nord-Norge er villig til å betale for at EU skal få gjennomført sitt grønne skifte. Vi har fantastiske naturressurser i Norge. De tilhører oss alle. Vi vil bidra til å videreutvikle og skape ny grønn industri i nord. Vi vil at folk og næringsliv fortsatt skal ha relativ rimelig strøm, samtidig som klimamålene nås.

Siv Mossleth og Hans Gunnar Holand Stortingsrepresentanter for Nordland Senterpartiet