Vi skal overholde menneskerettighetene. Det skal ikke være noen tvil om. Derfor må vi lære av feilene som er gjort i Fosen-saken, og det er vår jobb å rydde opp.

Norge skal være et foregangsland når det gjelder å ivareta urfolksrettigheter. Høyesterett har konkludert med at utbyggingen på Fosen vil true reindriftsnæringens eksistens der, hvis ikke avbøtende tiltak settes inn. Nå er det viktig å sikre at det er mulig å drive reindrift på Fosen i dag og i framtida.

Fosen-saken har også synliggjort en større problemstilling. For oss som bor i nord, har debatten rundt bruk av Nord-Norges areal vært utfordrende lenge. Reindrifta er en viktig del av hvem vi er. Men de fleste samer og befolkningen ellers jobber ikke i reindrifta. Derfor må vi klare å tilby et mangfold av muligheter i nord. Befolkningsutviklingen er ikke lystig lesning, og vi har over tiår vært vitne til at ungdommene flytter sørover. Utvikling av livskraftige samfunn i nord sikrer vi best gjennom god dialog og respekt mellom ulike næringer og folk.

Jeg vil advare mot en retorikk som skaper større splittelse enn den vi allerede har. Frp-leder Sylvi Listhaug stiller spørsmål ved om Norge faktisk skal stille seg bak menneskerettighetene. Selvsagt skal vi det. Det Frp nå gjør, bidrar bare til ytterligere polarisering og enda større avstand mellom folk. Det er det siste vi trenger. Vi trenger å samle oss.

På den andre siden foreslår SV og MDG i Trøndelag at reindrifta skal ha det siste ordet i alle saker som omhandler vindkraft og andre større arealsaker i reinbeiteområder. Det er heller ikke en farbar vei. Vi må klare å finne balanserte løsninger. Vi må klare å eksistere side om side. Da må vi sikre gode demokratiske prosesser og jobbe sammen for en god og vekstkraftig utvikling av samfunnet vårt.

Av hensyn til samisk reindrift og folkeretten blir et større antall konsesjoner i nord avslått av energimyndighetene enn i resten av landet. Tall energi- og miljøkomiteen fikk presentert under en komitereise i Finnmark, sier at 40% av konsesjonssøknadene i de sørlige delene av Norge blir innvilget, mot 12,5% i nord.

Kommunene i reindriftsområder har mye erfaring med å håndtere arealspørsmål, hvor ulike interesser står mot hverandre. Dette er saker som strekker seg fra store industriprosjekter til små gang- og sykkelveier.

Befolkningen i disse områdene forventer at også de sikres like vilkår for utvikling og vekst som resten av landet. Derfor må vi sikre god sameksistens mellom ulike næringer. Det gjelder ikke bare for vindkraft på land – men også for fiskeri, sjømatnæringen, petroleumsnæringen, havvind og reindrift.

Vi skal bo og leve sammen i dette landet. Vi skal snu befolkningsutviklingen i distriktene og tilby ungdommene muligheter. Vi skal ha en levedyktig reindriftsnæring, og tilby muligheter til ungdommen som vil jobbe med reindrift. Men vi må også gi muligheter innenfor andre næringer og sørge for flere ben å stå på.

Sammen må vi bygge hele landet vårt gjennom dialog, felles respekt og sameksistens. Det starter med å gjenopprette felles tillit, gjennom å sikre menneskerettighetene og reindriftens framtid på Fosen.

Jeg er overbevist om at livskraftige samfunn og bosetning i hele landet også vil styrke samisk språk og kultur.