I årets jordbruksoppgjør som pågår akkurat nå, vil Norges Bondelag prioritere å styrke mangfoldet av gårder i hele landet. Slik at vi fortsatt kan dyrke jorda der den ligger og gi bøndene på de små og mellomstore gårdene økonomiske muskler til å satse videre.

Da får også du som ikke er bonde veldig mye igjen for pengene.

1. Du får mat dyrka på norsk jord. Kjøtt, mjølk, egg og plantevekster fra det norske landbruket står for om lag halvparten av maten vi spiser i Norge.

2. Du får vite hva du spiser. Norsk mat holder høy kvalitet og produseres på en måte som tar hensyn til naturen og dyrene. Det er strenge nasjonale kvalitetskrav til norsk landbruk og matindustri. Veien fra bonde til forbruker er kort og oversiktlig.

3. Du får mat fra friske dyr. Norge og Island er de landende i Europa som bruker minst antibiotika i matproduksjonen, og vi har svært lave forekomster av dyresjukdommer og smittestoffer som kan smitte fra dyr til menneske.

4. Du får mat dyrka med lav bruk av plantevernmidler. Vårt kalde klima bidrar til god plantehelse og minsker behovet for plantevernmidler. Sammen med et strengt regelverk for bruk av slike stoffer er resultatet rein frukt og reine grønnsaker, og det laveste forbruket av plantevernmidler i Europa.

5. Du får lys i husene, kanskje akkurat der du bor. Matproduksjon foregår der jorda ligger, og gjør at vi har bosetting i alle deler av Norge. Landbruket og bonden gir vekst og bidrar til aktivitet i små og store lokalsamfunn.

6. Du får betydelig sysselsetting.  Det er 90 000 arbeidsplasser i verdikjeden for mat. Hver tiende bedrift i Norge er et gårdsbruk. Matindustrien er landets største fastlandsindustri med omsetning på om lag 156 milliarder kroner årlig.

7. Du får åpne landskap med utsyn til det flotte landet vårt. Planteproduksjon og husdyr gir et åpent kulturlandskap. Beitedyr bidrar også til å opprettholde et biologisk mangfold i naturen.

8. Du får en sterk nasjonal matproduksjon. Verdens befolkning øker og vi står overfor stadig større klimautfordringer som vil skape problemer for verdens samlede matproduksjon. Da er det spesielt viktig med en sterk nasjonal matproduksjon.

9. Du er sikra mat i krisetider. Nasjonal matproduksjon og kunnskap om hvordan bruke jorda, er et viktig sikkerhetsnett i krisetider. Norsk landbruk er avgjørende for beredskap og sjølforsyning dersom det oppstår kriser som hindrer import av mat.

10. Du får alt dette i år, og i mange år framover. Landbruket med sine fornybare råvarer vil være en sentral bidragsyter til å løse klimautfordringene og til en grønnere økonomi i framtida.