Ofotbanen var i vinter stengt mellom Kiruna og Narvik etter togavsporing på svensk side 17. desember, nær 9 uker i strekk. Dårlig vær og stormen Ingunn medførte store problemer under restaureringsarbeidet og åpningen ble derfor utsatt flere ganger. Dette kostet gruveselskapet LKAB, sjømatnæringa og øvrig næringsliv flere milliarder kroner. Situasjonen viser hvor sårbar Ofotbanenen er i dag.

Dobbeltspor på Ofotbanen er et gammelt krav, og det framstår ufattelig at dette prosjektet ikke er prioritert tidligere, gitt de enorme verdiene som daglig fraktes både inn og ut av Norge. Det er det eneste jernbaneprosjektet i landet som er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Senterpartilagene i Vesterålen er fornøyd med at NTP peker på at 3 kryssingsspor skal bygges. Allikevel må det fastslås at det skal bygges dobbeltspor på Ofotbanen så snart som mulig.

Hålogalandsveien er Nord-Norges største samferdselsprosjekt til 18.3 milliarder kroner. Prosjektet vil være ferdigstilt mot slutten av 2028, og vil da knytte Vesterålen, Lofoten og Ofoten tettere sammen. For folk og næringsliv.

Ved dårlig vær med vind over 30 m/s stenger Tjeldsundbrua, og storregionen Midtre Hålogaland med 117000 innbyggere blir isolert.

Det må derfor prioriteres å bygge en ny tunnel under Tjeldsundet, Sandtorgtunnelen, og ny vei fram til E10 ved Evenes flyplass og videre til snubba etter konsept 3 i KVUen Senterpartiet la frem som var starten på prosjektet. Den nye traseen vil redusere kjøretiden fra Lofoten og Vesterålen mot Evenes flyplass og Narvik med 15 kilometer og unngå sårbarheten bru gir.

Avslutningsvis vil vi fortsatt peke på behovet for en sterk satsing på fylkesveier. Vi er glad for at regjeringen prioriterer 4 milliarder til Nordland de første seks årene av NTP. Her må fylkeskommunen følge opp.Fv. 82 må det sees særskilt på i lys av satsningen på Andøya innenfor forsvar og Andøya Space, spesielt av hensyn til sikkerhet og beredskap og hvordan sikre effektiv redundans.