Nullvisjonen er en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med hardt skadde eller drepte i vegtrafikken. Nullvisjonen har vært rettesnor for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge de siste 20 årene, og har vært fulgt opp hvert fjerde år med nye forpliktende tiltaksplaner forankret hos sentrale aktører. På disse 20 årene er tallet på drepte og hardt skadde halvert.

Tiltak mot rus og høy fart Nå foreligger en ny tiltaksplan, med 179 konkrete tiltak som de neste fire årene skal bidra til å få ulykkestallene enda lenger ned. Blant temaene og tiltakene i planen er dette: Mer alkohol- og rustesting av sjåfører, vurdere økt bruk av alkolås, mer målretta fartskontroller, mer effektiv bruk av fotobokser, mer målretta kontroll av godstransport, betydelig utbygging av møtefrie veger, tilrettelegging for gående og syklende på i størrelsesorden 380 km riks- og fylkesveg, forsterket innsats mot MC-ulykker.

Tiltakene i planen forventes til sammen å gi et meget solid bidrag til en reduksjon i drepte og hardt skadde i trafikken, akkurat slik ambisjonen i Nasjonal transportplan er. Hele tiltaksplanen er tilgjengelig på vegvesen.no, og jeg vil oppfordre alle som er opptatt av trafikksikkerhet om å sette seg inn i innholdet.

Den eneste farbare veg Noen vil kanskje mene at tiltakene er for inngripende overfor enkeltmennesker og deres daglige gjøremål på vegene. At det går utover deres frihet. Til det vil jeg si at den ene trafikants liv må telle mer enn den andre trafikants «frihet». Ingen som på et eller annet vis arbeider med trafikksikkerhet, enten det er i Statens vegvesen, i andre etater, fylkeskommuner og organisasjoner, eller som politikere, kan akseptere at noen blir drept i trafikken. Ja, det skjer, men vi har virkemidlene til å forebygge og må jobbe å forhindre at dette skjer.

Nullvisjonen, og tiltak for å oppfylle den, er den eneste farbare veg. For oss som er fagfolk betyr det at vi må planlegge med nullvisjonen for øye. For politikerne betyr det at de må være modige når de nødvendige avgjørelser skal tas. For trafikantene betyr det at hver og en av oss må ta sin del av ansvaret ved å ferdes hensynsfullt i trafikken.

Bredt samarbeid

I arbeidet med tiltaksplanen ble det valgt ut 15 innsatsområder som får spesiell oppmerksomhet i denne planperioden, blant annet fart, rus, MC og ny teknologi. De 15 områdene er valgt enten fordi tiltak innenfor området forventes å bidra vesentlig til færre drepte og hardt skadde, eller fordi området er spesielt viktig i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet.

Tiltaksplanen er resultatet av et bredt og godt samarbeid. Statens vegvesen har ledet arbeidet. I tillegg har ni andre statlige aktører, alle fylkeskommunene, åtte storbykommuner og rundt 20 interesseorganisasjoner deltatt, og forpliktet seg til å gjennomføre tiltak. Denne brede tilnærmingen mener jeg utvilsomt er vegen å gå. Erfaringene de siste 20 årene beviser dette.