Sortland Historielag er kjent med det siste reviderte forslaget til Byplanen som det bla ble orientert om på møte i Samfunnssalen, tirsdag 13. mai. Sortland Historielag har på styremøte 14.05 drøftet det nye forslaget.

Vår uttalelse vil særlig ta for seg punkt 5.5: Kulturminneverdier (kultur og kulturmiljøer, s. 48)

Målene nevnt på side 48 i planen oppfatter vi som viktige prinsipper og et godt utgangspunkt  for å vurdere hvilke kulturminneverdier som en har valgt å legge vekt på i Byplanen.

5.5.1 Kulturminner avsatt til vern.

Vi synes det er fint at de bygningsmiljø som det er vist til på side 49 blir avsatt til bevaring.. Derimot synes vi det er beklagelig at det er tatt ut en del eksisterende bygningsmiljø som tidligere var foreslått  til vern. (side 50). (Kv 18 Bakerikvartalet, kv 15 Myhregården, kv 13 Søndre bygningsrekke, kv 20 Den gamle telegrafen, Sortland Hovedgård, Rødskolen, Uhre-eiendommen på Selnes).

Alle de bygningsmiljø som er nevnt her er nevnt kan karakteriseres som signalbygg i byens historiske utvikling. Det vil være vanskelig i ettertid å kunne opprettholde målsetttingene som er nevnt på side 48 om at bygningsmiljø i Sortland skal kunne vise oss «fotspor fra fortiden til fremdige generasjoner». Byggene bør ogås være nevnt på side 68 i planen.

Under Annet vern (side  50)  burde det etter vår mening også  tatt med eventuell tilrettelegging for friluftsområde på nederste del av Kringelneset. Her må en ta særlig ta hensyn jernalderminner fra dette stedet. Plassen vil være godt egnet til knytte den historiske  forbindelsen fra jernalderen til vår tid. Likeså bør Latofta (på Strand) bør være nevnt siden det er fredning også på dette området.

Under beskrivelsen av kulturminneverdier på side 48 nevnes ogås at det fra 1920 årene  gikk for seg villabebyggelse både i Parkveien og Kirkåsveien. Vi  kan ikke se at planen tar tatt hensyn til bevaring av disse bygningsmiljøene.

Vi merker  også at områder på nordsida av Prestelva, i plankartet område 005, beskrevet som tjenesteytingområde og LNF område nedenfor dette. Dette området burde burde være holdt åpent  til framtidig Museumsområde for Sortland. Det viser til at det allerede er satt opp hus for dette formålet her i samarbeid med Sortland Museumsstiftelse og Sortland Arbeidssenter.

I vedlegg  til Byplanen, Bestemmelser, under eventuell utbygging av Ånstad Næringsområde er renoverte eksisterende torvskjå nevnt flyttet til Selnes friområde.  Ved  flytting må torvskjåen plasseres slik at den får noe av det naturlige miljø omkring seg.

Sortland, den 20.05 2014, Sortland historielag