I utgangspunktet hadde jeg ikke tenkt å svare på Oddmund Enoksen sitt leserinnlegg, som jeg skjønte ville komme, men når ord som primitiv, suveren forakt og trusler blir benyttet ser jeg det nødvendig å komme med et svar.

Jeg mener det jeg mener og står veldig støtt i dette. Bakgrunnen for min oppfatning er at jeg over tid har arbeidet med forslaget til domstolstruktur, har gjort egne erfaringer, og har forsøkt å sette meg inn i begge siders argumentasjon.

Dette er fra kollega advokat Oddmund Enoksen blant annet blitt møtt med hentydninger fra kommunestyrets talestol, over åpen sending på VOL, at jeg har skiftet mening fordi jeg har fløyet et par ganger over Oslo. Jeg er opptatt av å ha fokus på saken, men når jeg opplever at Enoksen, i kjent stil, angriper mannen (eller kvinnen) i stedet for ballen så ser jeg grunn til å si ifra.

Angående primitiv argumentasjon, så har jeg i hvert fall en argumentasjon. Angående forakt mot lokaldemokratiet, så mener jeg det er langt mer foraktfullt å håne og latterliggjøre personer som har en annen mening. Til slutt angående suveren forakt mot egen krets, så vil jeg minne om at det fortsatt er slik i Advokatforeningen at det er lov å ha egne meninger. Det er en rekke advokater i egen krets som er enig med meg, men når man ser hvordan man blir møtt av advokat Enoksen når man mener noe annet, så er det ikke rart at de holder seg stille i båten. Jeg har for øvrig ingen verv i kretsen, men er nestleder i hovedstyret til Advokatforeningen. Advokatforeningen har stilt seg nøytral i saken, slik at alle skal kunne få gjøre seg opp egne meninger.

Kretsens leder Knut-Inge Myklebust og jeg har ulike synspunkter i saken, men jeg vet også at han respekterer mine meninger selv om vi ser ulikt på dette. Det er for øvrig ingen enstemmighet i kretsen, og det er fortsatt slik at hver enkelt kan gjøre seg opp sin egen mening. Kretsen har heller ikke behandlet saken etter at blant annet DA kom med høringsuttalelsen, hvor de har inntatt en rekke forslag for å imøtekomme de som frykter at rettssted er første steg mot nedleggelse. De andre nordnorske kretsene mener i likhet med meg at reformen bør få virke en stund før man konkluderer med reversering.

Jeg truer ikke med Domstoladministrasjonen, jeg redegjør for det jeg mener er konsekvensene av en reversering. DA kommer ikke til å arbeide for nedleggelse av Vesterålen tingrett for å straffe oss, men fordi de mener at de små domstolene som vil stå igjen etter en reversering, ikke ivaretar de krav som DA mener en funksjonell tingrett skal ha.

Utover å gå til personangrep mot meg, og til å vise til at alt var så bra før, så er det vanskelig å få tak i Enoksen sin argumentasjon. For de som virkelige ønsker å sette seg inn i saken, vil jeg anbefale å lese Advokatbladet nr 2 for 2022 hvor Advokatbladet gjør en grundig jobb for å redegjøre for ulike syn. Der stiller blant annet advokat Kjetil Nilsen i Alta følgende spørsmål: «Hvem vil ha en domstol med færre ressurser og lavere kompetanse bare fordi den er nærmeste nabo?» Advokat Trond Biti i Karasjok uttaler i samme blad at han fryktet reformen en stund, men at han ikke kan se noen negative sider ved den. Imidlertid uttaler Eirik Larsen i Sametingsrådet at Domstolsreformen svekket samenes rettigheter, så i denne saken registreres at advokat Enoksen er enig med sametingrådet.

Siden advokat Enoksen begynner med et ordtak, så velger jeg å avslutte med et: «Det er fra sine egne man skal ha det.» Utover dette, så vil dette være mitt siste innlegg i diskusjonen med Enoksen om denne saken.