Under er uttalelse/brev til fiskeri- og havbruksministeren vedtatt 28.04 av et enstemmig Hadsel formannskap:

7. april i år gikk det et brev fra nærings- og fiskeridepartementet til Kystverket med et innhold som bekymrer Hadsel kommune. Brevet omhandlet ei vurdering av nedskalering av test- og treningssenteret mot akutt forurensing på Fiskebøl.

Vår region har over år i nært samarbeid med faginstanser, departementer og ulike statsråder gjort en grundig jobb for etableringen av testsenteret. Det har vært grundige prosesser rundt senterets dimensjonering og innhold.

I 2020 ble det lagt frem et forprosjekt om testfasiliteter på Fiskebøl i Hadsel. I rapporten ble det anbefalt å gå videre med et alternativ som omhandlet et senter med innendørs test-, kurs- og treningsfasiliteter for oljevern i is og kulde. Dette var kostnadsberegnet til 252 millioner kroner, mens det mest optimale utbyggingsalternativet var beregnet til å koste 683 millioner kroner.

14. juni 2021 slo regjeringen Solberg fast at testsenteret blir etablert, og at senteret som skulle etableres ville oppskaleres fra det minste alternativet (1b) som rapporten anbefalte. Det ble bestemt at man skulle bygge et innendørs klimaregulert basseng for å simulere arktiske forhold, et utendørs molobasseng med strandlinje, og dessuten fasiliteter for feltforsøk og for testing av dispergering og brenning som oppryddingsmetoder. Investeringa var anslått å komme på 300 millioner kroner.

25. mars i år ble det sendt et utfyllende brev til departementet fra Nordland fylkeskommune hvor historikk rundt prosjektet på Fiskebøl ble presentert, samt fylkeskommunens klare forventninger til det videre arbeidet med senteret i departementet.

Etableringen av senteret er viktig for Nord-Norge og vedtatt nordområdepolitikk.

I brevet til Kystverket fra nærings– og fiskeridepartementet blir Kystverket bedt om å vurdere nedskalering av senteret på Fiskebøl til alternativ 1b, og med ei trinnvis utbygging. Dette skaper stor usikkerhet i de ulike miljøene som venter på etableringen og vi stiller oss undrende til at man nå skal vurdere ei nedskalering etter at dimensjoneringen på senteret ble vedtatt i 2021.

Regjeringspartiene har vært ute i media og forsikret at brevet til Kystverket er en formalitet og at vi ikke trenger å uroe oss om dimensjoneringen av Fiskebøl. I lys av dette vil det være naturlig at fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran trekker tilbake brevet og bestillingen som gikk til Kystverket 7. april i år. Med denne henvendelsen ber Hadsel kommune fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran å trekke tilbake bestillingen som har gått til Kystverket.