Det er forskjell på å være syk og arbeidsledig. Man trenger en annen type hjelp hvis man er syk enn man gjør hvis man bare er arbeidsledig. Derfor er det riktig som Stefan Heggelund (H) sier til Vesterålen Online, at jeg er kritisk til hans forslag om å slå sammen arbeidsavklaringspenger og dagpenger til én ytelse. For jeg er imot å svekke ordninger for folk som er syke for å hjelpe flere inn i arbeidslivet.

Heggelund ønsker å gi flere syke bedre oppfølging, men kommer etter mitt syn med feil resept. For å ha rett til AAP må arbeidsevnen din være redusert med minst 50 prosent. Hjelpen fra NAV kan bestå av arbeidsrettede tiltak, ytelser under medisinsk behandling og oppfølging fra NAV. Dagpenger derimot, er en delvis erstatning for tap av arbeidsinntekt som følge av arbeidsløshet. AAP er altså for de syke som trenger tid på å komme tilbake i arbeid, mens dagpenger er ment for friske folk som skal i jobb så fort som mulig. Det er rart om de skal få samme behandling og oppfølging. Derfor er det heller ikke hensiktsmessig å slå sammen disse stønadsformene. De har forskjellige formål og ulik funksjon.

Videre mener Heggelund at ingen under 30 år som ikke er syke skal motta AAP. Poenget er jo nettopp at AAP er for mennesker med sykdom og nedsatt arbeidsevne. Det kan ta tid før både sykdom og behandling avklares, og det er derfor lite hensiktsmessig å innføre kunstige aldersgrenser som kan resultere i at flere skyves over på økonomisk sosialhjelp – uten å nødvendigvis ha helse til å leve opp til regjeringas aktivitetskrav for å motta ytelsen. Det er slik fattigdomsfeller skapes.

Jeg er enig i at det må endringer til for å få flere ut i arbeid, men hvis Høyre mener at det er et problem at frisk, arbeidsfør ungdom mottar AAP, må de heller støtte SVs forslag om en forsterket ungdomsgaranti for å sikre arbeid og aktivitet. Byråkratiske modeller og økonomisk straff for sykdom er ikke løsninga. Hovedutfordringa er at det ikke er satt av nok ressurser til oppfølging av mennesker i Nav-systemet. Tett individuell oppfølging krever folk til å gjøre jobben og faglig frihet krever tillit fremfor målstyring. Det er uholdbart når saksbehandlere har ansvar for over 200 folk som skal ha hjelp til å komme ut i jobb. Her kan du gjøre en endring, Heggelund: Du kan styrke Nav ved å omfordele ressurser fra topp til bunn.