På Vesterålen online 11. mars argumenterer skattedirektør Hans Christian Holte for at denne kontrollen vil bli bedre med regjeringens reform for statliggjøring og sentralisering av skatteoppkrevingen.

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) mener at tapet av lokalkunnskap, og de store fysiske avstandene som følger av statliggjøring, vil svekke arbeidsgiverkontrollen.

Skattedirektøren prøver å sette dagens system i et dårlig lys. Han peker på 11 enkeltkommuner som ikke gjennomførte kontroll i fjor, og en håndfull kommuner med færre kontroller enn staten ønsker.

Det han ikke nevner, er at mer enn 99,5% av alle arbeidstagere jobber i kommuner med god og effektiv arbeidsgiverkontroll. Skattedirektørens bilde av et stort problem med manglende kontroll er altså basert på en selektiv bruk av tall.

I 2014 gjennomførte de lokale skatteoppkreverne over 10 000 kontroller for å sikre at arbeidsgivere over hele landet opptrer innenfor lov- og regelverk. Skatteoppkreveren kontrollerte over 40 arbeidsgivere hver arbeidsdag i kampen mot svart arbeid. Dette arbeidet vil svekkes ved en statliggjøring.

Sentraliseringen regjeringen vil gjennomføre innebærer at dagens tilstedeværelse på nesten 300 steder i landet, vil kuttes ned til kun 22 sentraliserte enheter.

Slik forsvinner kunnskap og oversikt over lokale forhold. Sammen med stor fysisk avstand og lange reiseveier må derfor kontrollene i større grad basere seg på de oppgavene som er innlevert, og de opplysningene som allerede finnes i ulike registre.

I dag kombinerer de lokale skatteoppkreverne disse tallene med den faktiske lokalkunnskapen om arbeidsgiverne i sin kommune. Vi ser det som registrene ikke viser! På den måten blir grunnlaget for kontrollene bedre.

Arbeidsgivere som driver helt svart, som ikke leverer oppgaver eller registrerer seg i enhetsregisteret eller arbeidstakerregisteret, vil slippe lettere unna fra en sentral enhet som forgjeves leter etter manglende kontrollopplysninger.

Økte avstander og lengre reiseveier betyr også et betydelig effektivitetstap. Med en statliggjøring vil mange årsverk bli spist opp av tid brukt i bil – på vei til arbeidsgivere langt fra det regionale kontoret. Skatteetaten er selv klar over dette, og forslår at bemanningen i de tre nordligste fylkene etter en statliggjøring må økes betydelig for å kompensere for ressurstapet.

Men det er ikke bare i Nord-Norge vi har store avstander. Etaten og regjeringen undervurderer hvilken tidskostnad økt reising medfører. Nærheten er en av de viktigste årsakene til at dagens, lokale organisering er så effektiv og oppnår så gode resultater.

Oppsplittingen av fagmiljøene vil dessuten redusere kontrolleffektiviteten ytterligere fordi dagens organisering gir synergieffekter ved at regnskap, kontroll og innkreving er samlet. Dette er hele verdikjeden for arbeidsgiverne, ved at de som tar imot oppgaver, kontrollerer oppgaver og tar i mot betaling er organisert sammen. Forslaget om statliggjøring splitter disse miljøene slik at de ikke lenger kan være til gjensidig nytte for hverandre.

Skattedirektøren prøver seg til slutt med et retorisk grep, og hevder Stortinget må velge mellom gammeldags distriktspolitikk eller en moderne skatteinnkreving og arbeidsgiverkontroll. NKK er ikke opptatt av distriktspolitikk.

Vi er en samling av høyt kompetente folk som brenner for faget vårt. Vårt utgangspunkt er å bidra til løsninger som best gagner samfunnet og fellesskapet. Vi ser hver eneste dag at lokalkunnskap og lokal organisering bidrar til mindre svart arbeid, og en effektiv skatteinnkreving med resultater i verdensklasse. Vi har tillit til at Stortinget vil se at faglige argumenter taler mot regjeringens ønske om statliggjøring.