Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsningsområde på grunn av områdets ressurser og geopolitiske beliggenhet. Det har alle regjeringen i nyere tid fastslått.

Nordnorsk råd mener det er viktig med en tydelig militær tilstedeværelse i nord. Dette er en naturlig måte for nordområdestaten Norge å markere det ansvaret vi har i nord. Forsvaret må i tiden fremover ha et økende fokus på å løse sine oppgaver i nord. Nordnorsk råd mener dette også må gjelde innen ledelsesnivået.

Det fremlagte fagmilitære rådet inkluderer ikke et komplett omstillingsregnskap. Det er uheldig. Økonomiske innsparinger er i stor grad synliggjort, men ikke alternative kostnader ved å flytte kapasiteter. I forbindelse med Stortingets behandling av forslaget til ny langtidsplan må de reelle økonomiske rammene og forutsetningene gjøres kjent i sin helhet.

Nordnorsk råd viser til Sundvollerklæringen hvor det heter at;

«I lys av utviklingen i nordområdene, med økt aktivitet i form av sjøtransport og ressursutvinning, må norsk tilstedeværelse og suverenitetshevdelse sikres. Norges interesser og særlige ansvar i nordområdene krever også militære kapasiteter. […] Regjeringen vil sikre at Forsvaret har god situasjonsforståelse og høy operativ evne i nord.»

Nordnorsk råd mener at forsvarsjefen i det fagmilitære rådet ikke tar opp i seg regjeringens tenking. Forsvarets kapasiteter må fortsatt bidra tungt innen områder som det å drive søk- og redningsoperasjoner, fiskeriinspeksjon og miljøovervåkning. Vi mener forsvarspolitikken må vektlegge at de sivilmilitære kapasitetene i nord bidrar til lavspenning.

- Cecilie Myrseth, leder i Nordnorsk råd