Gjennom pressen er Sykehusets Venner blitt kjent med at saka på nytt skal opp til behandling, og at det nå legges opp til at klinikken skal få tilbake en 30 % stillingshjemmel av den 66% hjemmel som den mistet høsten 2011. Videre at det ved sykehuset skal etableres et poliklinisk ØNH tilbud.  Tilbudet skal betjenes av ambulerende personell fra Bodø.

Gjennom Helse Nords egne kjerneverdier  fremgår bl.a. at «foretaket skal ha respekt for avtalespesialistene ved at rammeavtalens intensjoner og føringer legges til grunn, og at det er åpenhet og forutsigbarhet rundt endringer i plan og avtaleforvaltning».

Det er vår opplevelse at åpenhet og forutsigbarhet ikke vektlegges i de prosesser som gjennomføres i forholdet til situasjonen rundt  ØNH tilbudet i regionen. Det kastes på nytt inn en ny løsning på tilbudet uten at det har vært drøftelser mellom klinikk og helseforetaket. Klinikken er ikke en gang gjort kjent med at saka skal opp for styret. Ei slik saksbehandling kan ikke beskrives med ord som at det er åpenhet og forutsigbarhet rundt de endringer som det nå legges opp til.

I den perioden Helse Nord hardnakket gikk inn for å opprette en stillingshjemmel på Sortland var begrunnelsen at det var for kostbart å sende pasientene til Myre. I nåværende situasjon snakkes det ikke om de merkostnader som påløper ved at man skal sende ambulerende legepersonell fra Bodø til Stokmarknes ved behov. Hvorfor drøftes ikke muligheten for å sende legepersonell fra Myre til Stokmarknes? En slik løsning synes for oss å være mer kostnadseffektiv så vel som tidsbesparende?

Vår anmodning til Helse Nord er derfor å styrke klinikken med en 100% stillingshjemmel, og samtidig inngå avtale med klinikken om at den skal betjene det polikliniske/operative tilbudet ved sykehuset i Vesterålen.

Vi vil samtidig på det sterkeste anmode helseforetaket å starte arbeidet med å etterleve de verdiene som ligger i HN kjerneverdier i saksbehandlingen.  En utstrakt medvirking mellom helseforetaket og samarbeidspartnerne er også en sentral kjerneverdi som er nedfelt i Samhandlingsreformen.

Med vennlig hilsenRolf Kristensen, Leder