Det er av stor betydning at samfunnet tar vare på og maner til en engasjerende, respektfull og saklig offentlig debatt. Man kan ikke akseptere at lokalpolitikere hetses til stillhet, da dette kan skade lokaldemokratiene i hele landet.

I en undersøkelse gjennomført av Kommunenes Sentralforbund (KS) for en tid tilbake kommer det frem at fire av ti politikere har opplevd netthets, men til tross for denne høye andelen er det få saker som anmeldes. Jeg blir skremt av dette noen måneder før tusenvis av folkevalgte står på valg og velgerne skal besøke valgurnene. Arbeiderpartiet skal ta kampen mot netthets lokalt, regionalt og nasjonalt.

I det norske demokratiet er det i dag et pågående problem med hets og sjikane på nett, da særlig i kommentarfelt og i diverse sosiale medier. En står overfor den situasjonen at folkevalgte opplever et så stort ubehag og en så stor grad av trusler at de ved enkelte tilfeller velger å ikke synliggjøre sitt standpunkt i den offentlige debatten. Mange kan vegre seg for å stille til valg eller ta ordet i kommunestyresalen, det vil gjøre det vanskelig å gjøre god jobb for innbyggerne i sin egen hjemkommune.

Ap mener at mye kan gjøres for å bekjempe ytringer som bryter med det lovverket Norge allerede har. Da er det avgjørende at politiet får tilført nok ressurser slik at de kan styrke sin kompetanse og systematikk i dette arbeidet. Politiet må ha et tydelig mandat og en klar strategi i arbeidet mot hatytringer. Det må være en langsiktig strategi. Den bør ta for seg hvilke saker som skal prioriteres, hvilke virkemidler som bør brukes når, og hvordan kompetansen skal utvikles.

Politiet skal ikke bare etterforske, men i tillegg forebygge kriminalitet også på nett. Ved en økt satsing på å bekjempe hatkriminalitet på nett bør forebygging derfor være en viktig del. Et viktig element er å øke innsatsen til politiets nettpatruljer.

Det er videre påpekt i en rekke forskningsrapporter og anbefalinger at det er avgjørende med en bedre opplæring i skolen om etikk og nettvett. Dette er avgjørende for å gjøre nettet «trygt» for flere og for å bekjempe hatytringer. Som alt annet kreves det tidlig innsats også på dette feltet.

Vi har sett hvor fort og galt det kan gå med det amerikanske demokratiet. Jeg ønsker ikke slike tilstander i Norge. Derfor skal Arbeiderpartiet gjøre alt for å beskytte lokaldemokratiet.