Nordland Arbeiderparti er bekymret for at det foreslåtte kuttet i CO₂-kompensasjonsordningen i statsbudsjett for 2024 skaper uforutsigbarhet for norsk industri. Regjeringen foreslår i budsjettet å doble industriens egenandel i ordningen gjennom å øke kvoteprisgulvet i CO₂-kompensasjonsordningen til 375 kroner.

I Nordland, og mange andre fylker, er det hjørnesteinsbedriftene og eksistensgrunnlaget for mange lokalsamfunn som nå trues av svekkede rammevilkår. Felles for disse bedriftene er at de konkurrerer globalt og eies av store globale konsern. Er det mer lønnsomt å investere i andre land, så vil disse bedriftene og lokalsamfunnene rammes av manglende investeringer. På sikt taper man da i konkurransen og blir i verste fall også truet av nedlegging. I så måte vil det være et stort feiltrinn av Regjeringen og Stortinget om rammevilkårene svekkes slik at norske arbeidsplasser settes i fare. Vår politikk bør bidra til at vår grønne norske industri styrkes og kan gjøre investeringer, i stedet for å svekke konkurranseevnen deres med flere titalls millioner.

I Hurdalsplattformen forpliktet Regjeringen seg derfor til å «videreføre og styrke CO₂-kompensasjonsordningen». Det er derfor bekymringsverdig at Regjeringen foreslår å svekke ordningen som skal bidra til å sikre vår grønne norske industri konkurransekraft i et globalt marked.

CO₂-kompensasjonsordningen er en av de viktigste rammevilkårene for industriutvikling i Norge. Ordningen ble innført av regjeringen Stoltenberg i 2012 for å redusere prissmitten av CO₂-avgifter og CO₂-kvotekjøp fra europeisk fossil kraftproduksjon til kraftprisen industrien betaler for norsk industrikraft. Selv om norsk industri bruker 100% fornybar kraft, påvirkes kraftprisen industrien må betale av europeiske CO₂-priser når kraftmarkedene er integrert. Ordningen kompenserer delvis for de økte kostnadene industrien får som følge av at de europeiske CO₂-prisene smitter over i norsk kraftpris. En forutsigbar CO₂-kompensasjonsordning er svært viktig for å sikre investeringer og utvikling i norsk industri.

Nordland Arbeiderparti forventer at Regjering og Stortinget sørger for en forutsigbar CO₂-kompensasjonsordningen, både for 2023 og årene framover. Regjeringen må snares gå i dialog med industrien om en avtale som sikrer langsiktig forutsigbarhet for CO₂-kompensasjonsordningen.