I gamle dager hadde de riset bak speilet. Det var som regel nok å vite at det var der for å få ungene til å være snille.

I våre dager lever uttrykket videre som begrep. Som vi trues med om vi ikke gjør som de som bestemmer har befalt.

I et innlegg på VOL den 11. april er det advokat Trude Marie Wold som lar Sortland kommune få kjenne smaken av riset. Årsaken er at kommunestyret har tillatt seg å støtte regjeringas forslag om å gjenopprette tingretten i Vesterålen som en sjølstendig domstol. Kommunens uttalelse setter angivelig tingretten i fare. For Domstoladministrasjonen vil ifølge Wold hevne seg om Vesterålen tingrett skulle gjenoppstå som egen domstol.

Det er sjelden man ser på trykk en så primitiv argumentasjon som det advokat Wold her har klart å bryte ut av seg. Det er også egna til forundring at ho viser en så suveren forakt for det syn som hennes egen krets av Advokatforeninga tidligere har gitt uttrykk for. Så seint som i november i fjor skreiv Knut-Inge Myklebust, styreleder i Midt-Hålogaland krets av Advokatforeninga, følgende:

«Den nye regjeringen har gjennom Hurdalsplattformen sagt at «reformen» skal reverseres slik at nedlagte tingretter gjenoppstår. Unntak kan gjøres der rettens ansatte og de berørte kommuner ønsker å beholde dagens ordning. Midt-Hålogaland krets av Den Norske Advokatforening har ikke endret oppfatning og det er følgelig vårt håp at så vel tingrettene som våre kommuner gjør det som er nødvendig for å påse at de lokale tingrettene i Narvik, Sortland og Svolvær gjenoppstår med lokal ledelse».

Sortland kommune har nettopp gjort det advokatkrets ba om: Støtta gjenoppretting av de lokale tingrettene. At advokat Wold da finner det nødvendig å true med Domstoladministrasjonen, vitner også om en manglende respekt for lokaldemokratiet.

Det var et knapt flertall på Stortinget som ved behandlinga av statsbudsjettet for 2021 vedtok å redusere antall tingretter fra 60 til 23. Det medførte at bl.a. Vesterålen tingrett på Sortland ble omgjort fra sjølstendig domstol til et rettssted under den nye sammenslåtte domstolen Midtre Hålogaland tingrett.

I regjeringsplattforma til Arbeiderpartiet og Senterpartiet er det bestemt at denne reformen skal reverseres med mindre det lokalt er enighet om det motsatte. Til syvende og sist vil det være opp til Stortinget å avgjøre spørsmålet. Den avgjørelsen vil også Domstoladministrasjonen måtte forholde seg til. At den samme administrasjonen vil gjennomføre noen etterfølgende straffeeksersis overfor de domstolene som måtte gjenoppstå gjennom et nytt vedtak i Stortinget, er det ingen holdepunkter for.

Et vedtak i Stortinget om domstolstruktur vil aldri ha evig gyldighet. Like lite som organiseringa av andre statlige etater vil ligge fast i all framtid. Det er derfor en illusjon å tru at bare man nå lar være å reversere reformen fra 2021, så vil strukturen for domstolene ikke bli utfordra i åra framover.

Også i framtida vil være sterke krefter som ivrer for å sentralisere det offentlige tjenestetilbudet. Folk i distriktene vil da som i dag måtte slåss for å beholde og styrke slike tilbud uavhengig av hvilke regjeringer som kommer og går.

Vesterålen tingrett hadde eksistert som eget sorenskriverembete i nesten 400 år da domstolen ble nedlagt for et år siden. Å la dagens rettssted på Sortland gjenoppstå som en sjølstendig domstol etter et kort intermesso med felles ledelse av fleire rettssteder, er ingen trussel. Det er den beste løsninga både for de ansatte ved rettsstedene og for brukerne av domstolene.