Gjennom nasjonalt og internasjonalt faglig og politisk engasjement, basert på ideen om den demokratiske sosialismen.

Formålet er å sørge for sosial utjevning, gode velfungerende velferdsordninger og levekår til beste for arbeidstakerne uavhengig av kjønn, seksuell legning, etnisitet, livssyn, bosted og kulturell bakgrunn.

Derfor er Fellesfotbundet både en fagorganisasjon og en interesseorganisasjon basert på ideologi, godt forankret i norsk arbeiderbevegelse sin historie og idegrunnlag. Men vi trenger ikke å ha det politiske synet eller livssynet for å være medlem.

Alle som jobber innenfor våre virkeområder, kan være medlem, gitt at de aksepterer og etterlever organisasjonens vedtekter.

Historisk har Fellesforbundet hatt et formalisert faglig/politisk samarbeid med Arbeiderpartiet,. Dette fordi fagbevegelsen og Arbeiderpartiet har hatt felles mål for samfunnsutviklingen. Samarbeidet har gitt gode resultater.

Landsmøtet i forbundet i 2015 vedtok at dette samarbeidet skal videreføres og styrkes. Faglig politisk samarbeid er ikke noe prinsipp, men et tjenlig redskap. Det er ikke bare vi som mener dette.  LOs fagligpolitiske samarbeid med AP har historisk sett styrket LOs gjennomslag i viktige saker, og bidratt til fremskritt i velferden og faglige rettigheter i Norge.

For oss har samarbeidet en annen og større verdi. Den historiske dimensjonen, med den faglige og politiske arbeiderbevegelsen fungerer i samfunnet som to greiner på samme tre. Målet har vært og er å sikre arbeidsfolk innflytelse i samfunnet, ved å få fram et politisk parti som er stort nok og sterkt nok til å få den nødvendige innflytelsen i samfunnet.

Denne kraften har Arbeiderpartiet hatt i mer eller mindre grad sammenhengende i snart 100 år. Et samarbeid som har formet samfunnet i veldig stor grad. Den eller de partiene som framstår med størst troverdighet når det gjelder arbeidsplasser og sysselsetting vinner valget 11. september. Gode lønns- og arbeidsvilkår er lite verdt for de som ikke har et arbeid å gå til.

11. september skal vi velge nytt Storting. Stortinget bestemmer svært mye,  eks vår arbeidsmiljølovgivning, sykelønnsordning, dagpenger under arbeidsløshet, pensjon og sysselsettingstiltak osv.

Stortinget bestemmer også mye av vilkårene for å drive næringsvirksomhet, og dermed også grunnlaget for å bevare eller etablere arbeidsplasser.

For å sikre fortsatt positiv utvikling av den norske modellen med samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene, trenger Norge en annen politisk kurs som legger vekt på økt sysselsetting og sterkere arbeidstakerettigheter.

Det har betydning hvem som styrer – bruk stemmeretten. Godt valg!