Fylkeskommunen overstyrer Tysfjords oppdrettsplan

Ny kommunal arealplan inkludert kyst- og fjordområdene i Tysfjord skal snart vedtas av kommunestyret. Iden forbindelse har fylkeskommunen ved fylkesråd for plan og økonomi, Beate Bø Nilsen, kommet med omfattende merknader og innsigelse til planen. Rødt Nordland har i den forbindelse fremma en interpellasjon til fylkestinget 2.-5.juni.

Fylkesråden markerer i sin høringsuttalelse at kommunen legger for strenge krav til utvidelse av eksisterende og mulige nye oppdrettskonsesjoner, når kommunen blant annet krever at dette skal skje med lukka anlegg.

Fylkesråden må tolkes slik at dette er det ikke anledning til, og viser til at det er de overordna sektormyndighetene som kan sette konkrete krav til tilstand og drift av oppdrettsanlegg. Rødt krever at det må avklares i hvor stor grad lokal myndighet, som her er kommunen, i sin hovedplan kan sette egne framtidige miljøstandarder for sine arealer.

Om det er slik at fylkeskommunen kan underkjenne kommunens bestemmelser, som tar sikte på å sikre natur og miljø på en mer bærekraftig måte, er dette etter vårt syn noe som må endres på et generelt og prinsipielt grunnlag.

Fylkeskommunens innsigelse går på kravet om å åpne flere områder for oppdrett. Fylket krever at 3 nye områder skal åpnes, og det etter at kommunen etter 1.gangs høring og møter med fylket, åpna flere områder enn i opprinnelig plan. I sin begrunnelse for kravet sier fylkesråden følgende:

” Forslaget til nye områder bygger på selskapenes kunnskaper om hvor det kan etableres enbruks A-områder sett ut fra mulighet for bærekraftig drift.”

Dette kan knapt tolkes på annen måte enn at fylkesråden legger mer vekt på oppdrettselskapenes interesser (som for øvrig begge to ikke er tilhørende i Tysfjord) enn på kommunens planlegging av arealene innafor egen kommune.

”Bærekraftig drift” i private selskaper viser som oftest mer til den regnskapsmessige bunnlinja enn tilstanden på «bunnlinja» under oppdrettsanlegget.

Rødt ser fram til avklarende svar fra fylkesråd Beate Bø Nilsen. Der det er behov for oppfølging, vil Rødt sammen med det aktive miljøet i Tysfjord og andre følge opp med nye initiativ.

For fylkestingsgruppa til Rødt Nordland, Ingeborg Steinholt og Christoffer Ellingsen