Årsmøtet i Rødt Nordland støtter kravet fra Aksjonsutvalget for Nord-Norgebanen om at dette miljøvennlige og framtidsrettede utbyggingsprosjektet må på sakskartet, og at utredningen fra 1992 oppdateres når Nasjonal Transportplan revideres.

Utredningen slo fast at full utbygging ville gi en effekt på 26 800 årsverk, og gi ca. 800 varige arbeidsplasser i Nord-Norge.

Nord-Norgebanen vil både binde landsdelen sammen og koble Ofotbanen og Nordlandsbanen sammen. Utredningen fra 1992 viste at transporttida fra Narvik til Fauske ville reduseres med ca. en tredjedel sammenlignet med buss eller bil.

Med dagens teknologi kan den reduseres enda mer.

Nord-Norgebanen vil avlaste den økende godstransporten på E6, øke trafikksikkerheten og bedre fremkommeligheten på veiene. Hver eneste vinter ligger dårlig skodde vogntog på kryss og tvers langs veiene i nord.

Dette skaper svært farlige trafikksituasjoner, og utgjør en trussel mot liv og helse for andre trafikanter.

En satsing på Nord-Norgebanen er visjonær og framtidsrettet i motsetning til anbud. Regjeringas forslag til privatisering vil, dersom utenlandske selskaper vinner anbudet, bety en massiv overføring av overskudd ut av landet.

Rødt vil arbeide for at NSB gjenreises som en samlet etat med ansvar både for infrastruktur, transport, vedlikehold og renhold.