Den rød-grønne regjeringen startet tidenes samferdselsløft, med store investeringer i nye tog og bedre skinner. Det har gitt Norge et bedre togtilbud med flere avganger, bedre punktlighet og en sterk økning i antall passasjerer.

Det viktigste nå er å fortsette dette løftet. Tiden er ikke inne for den storstilte eksperimenteringen med sektoren regjeringen nå er i gang med. Regjeringens oppstykking av jernbanen vil ikke føre til et bedre togtilbud til passasjerene.

Selv om mye har blitt bedre, gjenstår fortsatt et stort arbeid. Den ambisiøse nasjonale transportplanen som vi la frem i 2013 er grunnlaget for den satsingen som nå gjøres.

Ap mener Regjeringen velger feil strategi.  Vi mener det er viktigere å videreutvikle NSB som et moderne transportselskap.

Vi vil styrke selskapet slik at de som reiser med tog får et bedre tilbud. NSB kan på lik linje med Flytoget utvikles og moderniseres med offentlig eierskap.

Der regjeringen synes kun å ha salg, konkurranseutsetting, oppsplitting og mulig privatisering av offentlig virksomheter som sitt fremste mål , ønsker Arbeiderpartiet å gi sektoren ro til å gjøre det viktigste først: Gjøre Norge til et moderne jernbaneland til beste for de reisende.

Det er ingen fornuftige grunner til å stykke opp et nasjonalt togselskap som fungerer stadig bedre eller å selge en suksess som Flytoget.

Flytoget er blant bedriftene i Norge med best omdømme, og NSBs omdømme har økt i takt med at tilbudet er blitt forbedret, at togene går og kommer når de skal og nye tog er tatt i bruk. Arbeiderpartiet ønsker å beholde både NSB og Flytoget i statens eie.

De beste jernbanelandene i Europa har valgt å organisere jernbanen slik at skinnegang, infrastruktur og tjenester sees i sammenheng.

Derfor vil Arbeiderpartiet ha en mer samordnet jernbane i Norge, i stedet for å splitte opp jernbanen i mange små deler. Vi foreslår at det utredes og jobbes videre med løsninger for en slik integrert modell.

Solide jernbaneland som Tyskland, Frankrike, Sveits og Østerrike har alle varianter av slike integrerte modeller som vi kan lære av. Målet er at jernbanen skal bli mer effektiv, ha enda bedre kvalitet, frakte flere passasjerer og mer gods.

De store utfordringene for jernbanen er gamle spor og gamle tog. Regjeringens reform og oppsplitting gir ikke svar på disse utfordringene, den tegner først og fremst mange nye bokser i organisasjonskartet til Samferdselsdepartementet.

Det eneste vi kan si sikkert om effekten av regjeringens eksperimentering, er at det vil føre til økt byråkrati og større konflikter mellom enhetene.

For en regjering som hevder den har som ambisjon om en mer effektiv og slank offentlig sektor, framstår derfor regjeringens planer som underlige. Regjeringen velger en løsning som gir mer byråkrati og uoversiktlig oppgaveløsning.

Det gir ikke bedre skinner, flere tog og større punktlighet for kundene.

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen, transportpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet