Kommunestyret i Hadsel ble på møtet 24.03.2022 fremlagt en kostnadsoversikt over bygging av nytt bygg for brukere av Miljøtjenesten i Parkveien. Byggetrinnet er definert som «Parkveien 2».

Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) har hele tiden, både gjennom representant i brukergruppa, og i samarbeidsmøte med kommunen, gitt uttrykk for ønske om selvstendige boliger med egen inngang i dette prosjektet.

I tillegg har vi lagt til grunn at husleieprisen måtte komme på et nivå som gjorde det mulig for bruker i Miljøtjenesten å greie denne kostnaden med sin uføretrygd.

Utforming med eller uten fellesareal

Husbanken sin veileder for omsorgsbygg, sier under punktet Felleskapsboliger og samlokaliserte boliger: «Ved etablering av fellesskapsløsninger finnes det alltid en fare for å bygge nye mini-institusjoner.»

Institusjonsomsorg handler om å bli fritatt personlige valg og selvbestemmelse, som en konsekvens av gruppebasert tenking ved utforming av tjenestene.

NFU spurte senest på samarbeidsmøte 24.11.2021 om husleieprisen, men dette var ikke avklart enda. Husleieprisen kom først for dagen da saken ble lagt frem for kommunestyret, og da var det for sent å reversere prosessen.

I tillegg har heller ikke den nedsatte utvalgsgruppa som skulle rådgi denne prosessen, vært informert.

Parkveien eller Børøya Brygge

Det mest elementære i denne prosessen, er husleien. Med en kvadratmeterpris på kr 217,90, vil dette gi en husleie på kr. 18.522 for de minste leilighetene på 57 kvm, med en bod på 5 kvm, og ikke minst at husleien også innbefatter hele 23,5 kvm fellesareal.

Med denne husleien vil det faktisk være mer lønnsomt for brukere av Miljøtjenesten å kjøpe en leilighet på 75 kvm på Børøya Brygge.

Da vil faktisk husleien bli mindre enn de 18.500 kr i Parkveien 2, og da slipper man også indeksregulering av husleien. For med en prisindeks på 3,5 prosent, vil husleien øke til 19.200 etter et år.

Hvorfor indeksreguleres dette som «kostnadsdekkende husleie», som det står i vedtaket? Hvordan kan selve husleien som er basert på avdrag og renter, øke med konsumprisindeksen for å være «kostnadsdekkende»?

Det ble i kommunestyre fattet vedtak om at «Kommunedirektøren skulle fremlegge en sak på hvordan husleien kunne svare til brukernes inntekt», men prosjektet ble vedtatt slik det ble presentert.

Må si dette blir oppfattet som et lite konkret grunnlag for denne beslutningen. Her ligger det føringer for sosialhjelp til å leie kommunal bolig.

Hvordan få ned husleiekostnaden

Det kan nevnes at fellesareal og kommunale behov for personalfasiliteter utgjør 49 prosent av det samlede arealet for Parkveien 2. Forutsatt at kvadratmeterprisen blir den samme hvis det bygges uten fellesareal, og at de kommunale behovene for personalfasiliteter holdes utenfor i eget budsjett, vil husleieprisen bli 10.800 kr pr mnd. Forutsatt at lånebehovene reduseres med 49 prosent.

Litt forunderlig at det iverksettes en byggeprosess, uten at det er avklart om noen av målgruppa har økonomi til å leie disse. Hvis personene fra målgruppa på en uføretrygd ikke har råd til å leie, hvem bygger man til da?

Å iverksette et prosjekt som dette grenser til galskap.

Vi stiller spørsmål om lovligheten av et vedtak, som ikke tar hensyn til økonomien til de som skal bo der.