Spørsmål ang. studiesenteret og fleksibel og desentralisert utdanning

Viser til medieoppslagene i BLV 11.07.22 «Får 1,5 ,millioner: - En gladsak for Vesterålen» samt dagens oppslag 15.07.22 «Vil utdanne og beholde folkene i Vesterålen».

Høyre ber om at formannskapet i Sortland fåren nærmere orientering om hvordan og hva som er tenkt av arbeidsfordeling mellom Vesterålen regionråd og RKK på de to respektive ordningene som regjeringen har lansert om studiesenteret og fleksibel og desentralisert utdanning.

Det står å lese på RKKs hjemmesider; RKK Vesterålen er et felles kompetansekontor for kommunene i Vesterålen: Hadsel, Sortland, Andøy, Bø, Øksnes og Lødingen. Vi bistår kommunene i arbeidet med å planlegge og gjennomføre kompetansetiltak for kommunalt ansatte.

1.       Har RKK fått utvidet mandat fra Vesterålen regionråd eller skal studiesenteret være begrenset til kommunalt ansatte?

2.       Har Vesterålen regionråd en egen strategi for å jobbe for desentralisert utdanning som kan tilbys i regionen?

3.       Hva vil bli gjort fra henholdsvis RKK eller Vesterålen regionråd for å sørge for at pengene som UiT har fått til dette i størst mulig grad tilfaller et sårt tiltrengt behov i Vesterålen? Og hvem av disse to partene har dialogen med UiT?

4.       Hva gjør Sortland kommune i forhold til de muligheter som åpner seg med regjeringens nye ordning? Den nylig vedtatte samfunnsplanen sier blant annet dette om utdanningsbehovet og Sortlands rolle;

Sortland samarbeider i regionen for Vesterålen som et sterk senter for fagutdanning og høyere utdanning

Derfor skal vi:

·       samarbeide med lokalt og regionalt næringsliv for bedre kunnskap om behov for kompetanse – både i dag og i fremtiden.

·       samarbeide med nabokommuner og utdanningsinstitusjoner om kompetanseutvikling og styrket tilbud om høyere utdanning i Vesterålen regionen, særling innenfor blå og grønne næringer.

·       skape arena for høyere utdanning og FoU-aktivitet gjennom utvikling av Blå Hub.

·       være en aktiv vertskommune, som gir gode tjenestetilbud for elever og studenter.

·       samarbeide med relevante aktører om en mulighetsstudie for etablering av en regional kunnskapspark, med hensikt å videreutvikle et bærekraftig regionalt næringsliv med et globalt perspektiv.