Viser til deres brev registrert hos kommunen 4. mai 2017, der dere ber om svar fra ordfører og formannskap ang høringsuttalelsen til Eidesen-utvalgets innstilling til ”Et fremtidsrettet kvotesystem” Nou 2016:26, som ble enstemmig vedtatt i formannskap 25. april 2017.

Øksnes kommune er og ønsker også i framtiden å være en stor sjømatkommune og vi er avhengig av å spille på lag med organisasjoner, næringsliv og befolkningen forøvrig for å nå dette målet. Det reises kritikk for at ordfører ønsker dialog og samarbeid med den lokale fiskerinæringen i forbindelse med mulig etablering av vg2 fisk og fangst, og ikke i forbindelse med denne uttalelsen.

Som ordfører vil jeg nyansere dette bildet. Ordfører ønsker dialog og samarbeid på mange plan, og dettefordrer noen ganger ulike framgangsmåter og prosesser. I saken om lærlingeplasser og vg2 fisk og fangst, så er det ikke ordfører som trenger lærlingeplasser og vg2 fisk og fangst–det er det ungdommene våre som trenger. Og ja, som ordfører prioriterer jeg gjerne å bruke tid på og være talerør for at ungdommene våre skal få utdannings tilbud i egen kommune, og ikke minst læreplasser i egen kommune for at de skal skape sin egen framtid. Kunne vi vært bedre på å høre andre parter i høringsuttalelsen og kjørt en annen prosess –ja kanskje.

Prosessen med uttalelsen startet 24. januar, da ordfører satte saken som drøftingssak til formannskapet. I dette møtet ble det vedtatt at det settes ned ei arbeidsgruppe, bestående av undertegnede, Tore Christiansen og John Danielsen, som jobber frem en uttalelse på vegne av kommunen. Selv om det kunne virke som om det var satt av god tid til å gi høringsuttalelse, vet vi jo alle at mellom 14. desember og 28. april avvikles det juleferie, en aktiv skreisesong og påskeferie. Første møtet i arbeidsgruppa ble gjennomført 13. februar, der gruppa diskuterte blant annet omfang av arbeidet og kapasitet til medlemmene i gruppa, samt behov for kunnskapsinnhenting.

Gruppen ønsket et best mulig kunnskapsgrunnlag før man gikk i gang med det som skulle bli Øksens kommunes høringsuttalelse. Kystens Tankesmie hadde utarbeidet et dokument, som vi anså som viktig å sette oss inn i. I likhet med de øvrige kommunene rundt oss, kjøpte vi derfor tilgang til denne. I tillegg avtalte vi å snakke med Peter Ørebeck ifht lovverket rundt dette med kvotesystemer. Det ble tatt kontakt med forskjellige ordfører for å høre hvordan andre kommuner jobbet med saken, og ellers søke informasjon der enkeltmedlemmene i arbeidsgruppa fikk et selvstendig ansvar.

Arbeidsgruppa ønsket fokus på et helhetlig perspektiv på felleskapet, hva tjener kystsamfunnene best og hvordan ivareta fiskekjøper og fisker. Når så gruppen oppdaget at vi ikke ville klare å rekke fristen for kommunestyret i mars, ble et første utkast til høringsuttalelse sendt på e-post til alle partier/lister. Det ble satt en ukes frist for å komme med tilbakemeldinger om det var noe i uttalelsene ikke kunne gå for, da vi ønsket en enstemmig uttalelse. Gruppen fikk kun tilbakemelding fra Øksnes Tverrpolitiske Liste, og de innspillene ble tatt med i den uttalelsen som ble sendt til formannskapet. Sakslista til formannskapet ligger ute tilgjengelig for alle i en uke før selve møtet, og gir rom for enhver til å påvirke politiske avgjørelser.

I Øksnes har vi kutyme for å behandle uttalelser både i kommunestyret og i formannskapet, alt etter når frister er og når man kan ha ting klart. I formannskapet i Øksens er alle partier/lister representert og er derfor en god arena for at alle involveres. I formannskapsmøtet 25. april fremkom noen innspill som ble tatt inn i høringsforslaget, før det ble enstemmig vedtatt. Med bakgrunn i at alle partier/lister fikk anledning til å komme med innspill til uttalelsen i god tid før den skulle behandles i formannskapet, ogi tillegg til at saka lå ute offentlig i en uke før den skulle behandles, anså arbeidsgruppen det som at alle parter har hatt muligheter for å påvirke.

Vil også minne representanten for fiskarlaget, Rolf Guttorm Kristoffersen, på om at ordfører hadde stilt seg positiv til en prat (jfr. messengermeldinger), men at dette tilbudet ikke ble fulgt opp. Arbeidsgruppen gikk videre ut fra at partiene/listene i Øksnes har personer fra næringen blant sitt nettverk. I en slik høring er det mange som skal lyttes til; Fiskalaget, Kystfiskarlaget, landindustrien, serviceindustrien og innbyggere generelt.

Vi tar ad notam at det stilles spørsmål til hvorfor arbeidsgruppen ikke innkalte til et møte med fiskarlaget og andre fra næringen, og vil bestrebe oss på å gjøre det ved senere anledninger. Denne uttalelsen er til en NOU, så får vi se hva de sentrale myndighetene ender på. Da vil kommunen igjen få anledning til å uttale seg.

Som ordfører må jeg spørre om ikke de ulike lagene/foreningene, på fritt grunnlag, kan gi høringsuttalelser gjennom sine organisasjoner?

De folkevalgte har så absolutt tatt inn over seg konsekvensene for både å gå for Eidesen-utvalgets innstilling, og for grunnsynet i høringsuttalelsen fra kommunen. For at kommunen også i framtiden skal være en framgangsrik kommune, er kommunen avhengig av arbeidsplasser, og da spesielt helårige arbeidsplasser. En kommune har ingen inntekt fra den verdiskapningen bedriftene står for. Inntektene til en kommune kommer fra den skatten en arbeidstaker betaler basert på sin lønn, samt et rammetilskudd etter hvor mange innbyggere vi er. Om det skulle foreligge tvil om de folkevalgte tar prat med ulike aktører i en prosess, vil jeg ta bort denne tvilen.

Øksens kommune og de folkevalgte i kommunen er absolutt lyttende til både næringsliv, innbyggere og andre aktører. I en demokratisk prosess, som er åpen, står det enhver fritt til å ta kontakt med de folkevalgte og grunngi sitt syn. Vi har ulike roller i samfunnet, og ulike roller i en høringsprosess. Folkevalgte har et særskilt ansvar for helheten, som Fiskarlaget har ansvar for sine medlemmer. Vi må respektere at vi kan ha ulikt syn på hva som er den rette veien til målet.

Ordfører vil sette stor pris på om Fiskarlaget og andre interesseorganisasjoner, ved senere anledninger, tar et selvstendig ansvar i å ”melder seg på” i saker som berører dem. Dialog går toveis og det er viktig at en kommune har organisasjoner, personer og næringsliv som er frampå.

Øksnes-ordfører Karianne Bråthen