Lokalt eide havbruksselskap er viktig for verdiskapingen langs hele kysten

I fjor vedtok Stortinget endringer i regelverket for formuesbeskatning av havbrukstillatelser. Endringene innebærer at også havbrukstillatelser gitt før 1998 skal inngå i beregningsgrunnlaget, at skattepliktig formue skal beregnes etter omsetningsverdi, og ikke kostpris. Skatteetaten fikk i vår oppdrag fra finansdepartementet å utarbeide en veileder for verdifastsettelse av havbrukstillatelser som legger følgende til grunn:

a.     Verdiberegning av havbrukstillatelser er gitt før 1998 skal skje etter auksjonsprinsippet fra og med skatteåret 2022

b.     Verdiberegning av havbrukstillatelser ervervet etter 1998 skal skje etter auksjonsprinsippet gjeldende fra og med skatteåret 2021

Risikoen knyttet til auksjonspris som verdsettelsesprinsipp er børsnoterte utenlandske selskap kan strategisk by opp prisen ved auksjon. Nordland fylkesting er bekymret for effekten av ny verdifastsettelse fordi lokalt eide selskap får en betydelig skjerpa beskatning, mens børsnoterterte utenlandske får et økonomisk konkurransefortrinn til eierskap i våre fjorder. Det er Stortinget som bestemmer hvilket verdsettelsesnivå som skal gjelde, og hvordan dette skal balanseres for å opprettholde mangfoldet av selskaper langs kysten. Nå må Stortinget kjenne si besøkelsestid før det skjer ei irreversibel endring i eiersammensetninga langs kysten vår. Laks er mer enn bare fisk, lokalt eide havbruksselskap er viktige for verdiskapingen langs hele kysten – utsett innføringstidspunkt for å få tid til å utarbeide en skattepolitikk som likebehandler norske- og utenlandske eiere.