I disse dager gjør 75.000 unge mennesker i Norge seg klar til første dag i den videregående skole. Det er spenning, det er forventning, det er starten på en reise inn i voksenlivet.

Når elevene begynner i videregående skole, må det være elevens interesse, motivasjon og innsats som avgjør hvordan de gjør det på skolen – ikke om de bor i Finnmark eller Oslo, om foreldrene bare har grunnskole eller høyere utdanning eller om foreldrene er født i utlandet eller Norge. Alle elever skal møte en skole av høy kvalitet som ser ungdommen og som legger til rette for læring og mestring.

Skolen er vårt viktigste verktøy for å ta vare på et samfunn med små forskjeller og sikre at flere får en utdanning som gjør at de kan leve av egen inntekt. Det er gjennom utdanning at bedriftene og offentlig sektor får nødvendig kompetanse som sikrer verdiskaping og velferd. Nettopp derfor er skolepolitikken så utrolig viktig.

Det sitter samtidig tusenvis av jevnaldrende uten sommerfugler i magen eller forventninger. De står utenfor selv om de har rett til plass i videregående skole. Av ulike grunner er de ikke klar for tre år med teoritung undervisning. Høyre vil jobbe for at alle skal få en god start på reisen inn i voksenlivet. Utformingen av tilbudet i videregående skole må ta høyde for at elevene har ulike forutsetninger. Vi trenger flere forskjellige tiltak for å fange opp de som faller fra i skoleløpet. Det må være mulig å få tilrettelagt undervisning på ulike steder og med ulike innretninger, både faglig og sosialt. Når det gjelder yrkesfag, hvor mange praktikere sitter i utenforskap og er blitt avvist pga. kravet til teori? Næringslivet har behov for dem. De er en stor og ubrukt ressurs. Når hodet ditt har vanskelig for teori, og bokstavene stokker seg, synes det som regel på karakterene. Disse ungdommene er ofte gode praktikere, nettopp fordi vi mennesker ofte blir gode på det vi er glade i å gjøre. Høyre mener det er viktig å kunne på en bedre måte kvalifisere dem for arbeidslivet utenom den tradisjonelle skolehverdagen.

Da Høyre overtok regjeringsmakten i 2013 fullførte om lag 7 av 10 videregående skole. Etter åtte år med Høyre i regjering fullfører mer enn 8 av 10 ungdommer. Det skjedde ikke av seg selv. Høyre ga lærerne et faglig løft, vi fornyet læreplanene, innførte kompetansekrav og nye karriereveier for lærere i skolen, fordi en god lærer er den viktigste faktoren for elevenes læring. Vi stilte krav til oppmøte og innførte fraværsgrensen, og vi løftet yrkesfagene. Etter åtte år med Høyre i regjering lærer elevene mer, er mer til stede, rekordmange fullfører videregående og elevene med det svakeste utgangspunktet har den største fremgangen. Det er vi stolt over!

Dessverre ser vi nå at ny regjeringen tar skolen i feil retning. Støre-regjeringen har varslet at de vil svekke fraværsgrensen. De har fjernet karriereveier for lærerne i klasserommet, kuttet kompetansekravene i norsk, matte og engelsk for lærerne og skroter nasjonalt fritt skolevalg. Det er feil vei å gå.

Høyre har ambisjoner på vegne av alle elevene. Vårt mål er at:

  • alle elever skal få utnyttet sitt potensial til fulle og at skolegangen skal legge et solid grunnlag for veien videre.

  • Elevene skal møte kvalifiserte lærere med faglig fordypning.

  • Vi må forbedre overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole.

  • Vi må fortsette arbeidet med å bekjempe mobbing og sikre at alle elever er trygge og trives på skolen. Nederst i skjemaet

Høyre ønsker elever lykke til og velkommen i den videregående skole i Nordland.