Styret i Helse Nord behandler i ekstraordinært styre møte 9. januar sak om «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord –høringsutkast helhetlig plan for funksjons og oppgavedeling».

Det er mye man kan sette fingeren på i forslaget til endringer i funksjons- og oppgavedeling som ligger på bordet, både i forhold til innhold og prosess. Administrerende direktør i Helse Nord RHF anbefaler styret å vedta at 8 døgnplasser ved DPS Vesterålen skal legges ned. De skal deretter bygges opp i Bodø.

Døgnplassene i Vesterålen tjener rundt 55 000 innbyggere i Lofoten og Vesterålen og er det eneste døgntilbudet innen voksenpsykiatri. Nasjonale tall viser at man i Lofoten og Vesterålen skulle hatt 13 døgnplasser tilgjengelig. Da først hadde man nådd nasjonal standard, i stedet skal regionene fratas alle. Vesterålsrådet aksepterer ikke at tilbud legges ned i Vesterålen, for så å bygges opp i Bodø. Slik sikrer man ikke befolkningen i Nord Norge likeverdige helsetjenester – man fratar pasienter rettigheter.

Døgnenheten som foreslås nedlagt har totalt 20 ansatte i turnus, og INGEN ubesatte stillinger. Man har i Vesterålen fast ansatte overleger, psykiatere og psykologer med lokal tilknytning. I tillegg leger i spesialisering som har behov for turnus på døgnenhet. Ved å legge ned døgnavdelingen vil konsekvensene bli dramatiske for både fagmiljø og pasienter. Ironisk nok vil rekrutteringen, som oppgis å være hovedargumentasjonen for omstillingen, bli enda mer krevende – i Vesterålen vel og merke.

Enheten i Vesterålen er svært veldrevet og gir utredning og behandling etter nasjonale standarder. Nasjonale tilsynsmyndigheter har funnet at avdelingen gir eksepsjonelt god oppfølging av innlagte pasienter. Adm.dir i Helse Nord RHF anbefaler å legge ned en svært veldrevet avdeling.

Det vises til at man etter en nedleggelse vil få økt poliklinisk behandling og at ambulant akutt-team og at «Fact» skal styrkes. Tall viser at over 60% av pasientene som henvises til døgnenheten i Vesterålen henvises fra nettopp disse enhetene fordi pasientene i perioder har behov for innleggelser i forbindelse med utredning og behandling. En nedleggelse av døgnplassene vil ikke styrke det polikliniske tilbudet i Vesterålen, det vil svekke det dramatisk og vanskeliggjøre arbeidet.

En nedleggelse av de 8 viktige og svært veldrevne døgnplassene i Vesterålen vil aller mest ramme pasientene som har behov for tilbudet. Vesterålsrådet henstiller styret i Helse Nord RHF til å se helt bort fra forslaget om nedleggelse.

Fra Vesterålsrådet er vi spørrende til hvilken pris pasienter og fagmiljø i Vesterålen må betale om det besluttes å legge ned 8 døgnplasser i Vesterålen, for å bygge opp i Bodø.