Pengene vi bruker på barnehager skal gi bedre barnehager og billigere plasser, ikke privat profitt. Det er Arbeiderpartiets og regjeringens holdning. Kommersialiseringen av barnehagesektoren må stanses. Med den nye barnehageloven som stortingsflertallet nå har vedtatt, tar vi kontrollen tilbake.

De nye kravene sørger for nødvendig åpenhet om pengeflyten og effektive tilsyn, noe som ikke har vært på plass tidligere. Dette er viktig for tilliten til at fellesskapets penger faktisk går til barnehagedrift, men bare et første steg. Arbeiderpartiet vil stoppe utviklingen der kommersielle konserner eier stadig flere barnehager. Regjeringen vil derfor gi små privateide og ideelle barnehager bedre rammevilkår, og kommunen mulighet til å prioritere disse. Videre må finansieringen og regelverket sikre en god økonomi og høy kvalitet, uavhengig av om barnehagen er enkeltstående, offentlig eller del av en kjede.

Det er høyst nødvendig. Telemarksforsking har beregnet at 50 prosent av de private barnehagene vil eies av de største kjedene i 2029, hvis dagens eierkonsentrasjon får fortsette. Salg av barnehageeiendom til utlandet er en del av bildet. Barnehager skal være er et velferdsgode, ikke et investeringsobjekt.

Deler av dagens regelverk stammer fra en annen tid – fra barnehageforliket i 2003. Det var riktig da. Med Stoltenberg II-regjeringen fikk vi en enorm utbygging, full barnehagedekning og en bedre hverdag for småbarnsforeldrene. I dag er utfordringene annerledes, nye svar kreves. Arbeiderpartiet har derfor etterlyst endringer i lang tid. Det er kritikkverdig at Solbergs høyreregjering var så passiv. På tross av gjentatte stortingsvedtak og en rekke utredninger som anbefalte et oppdatert regelverk, fremmet den aldri noe forslag om dette.

Nå har vi en regjering som setter velferd foran profitt. Det viser vi med den nye barnehageloven.