«Arbeidet med å få ned antall ulykker er et omfattende tverretatlig arbeid. Det må prioriteres høyt»