Sortland Eldreråd og Råd for personer med nedsatt funksjonsevne mener at det må legges til rette for spredt bosetting i hele kommunen. For at folk i alle aldre med ulike behov skal kunne gjøre akkurat dette, er vi avhengig av et kollektivtilbud som er fleksibelt og fyller det behovet som innbyggerne har.

Et godt fungerende og utbygd kollektivtilbud er avgjørende for at folk skal kunne bosette seg og fortsette å bo på bygda gjennom hele livet. Rådene ønsker å ta hele kommunen i bruk, og at folk skal kunne bosette seg hvor de måtte ønske og at de kan fortsette å bo «hjemme» uten mulighet for egen bil.

For mange er dette da et spørsmål om hvor god mulighetene er til å komme seg dit en vil når en ønsker dette. Kollektivtilbudet på bygda utenom Sortland sentrum dekker pr. i dag ikke det behovet som innbyggerne har. Utenom skolebussene er bussrutene svært begrenset, og bruken av det som er, vitner om at det ikke møter folks behov.

Rådene ber derfor at det blir gjort utredning for mulighet for hentebuss-tilbud i kommunen. I flere andre kommuner med spredt bosetting (også i Oslo) har det vist seg å være et kjærkomment tilbud.

 Hentebusstilbudet kan være slik at en et par dager på forhånd bestiller henting, og at tilbyder planlegger en mest mulig fornuftig rute ut ifra hvem som har bestilt henting. Hentingen foregår da med universelt utformet minibuss, og at en blir kjørt fra hjemmeadresse, til Sortland sentrum og tilbake igjen.

Poenget er at det må være en fleksibel ordning som med god logistisk tilrettelegging kan bli en god og kostnadseffektiv løsning sammenlignet med å kjøre en 50-seters buss med få passasjerer til tider som ikke er hensiktsmessig for de aller fleste.

Det oppfordres og legges stadig til rette for at folk skal kunne bo hjemme og klare seg selv lengst mulig. Hente-buss kan være en av de tiltakene som er med på å bidra til nettopp dette. I tillegg kan dette tilbudet være med på å skape en sosial møteplass for brukerne. Kanskje en finner en å ta en kaffekopp sammen med etter endt handling før returen går.

Eldrerådet og Råd for personer ned nedsatt funksjonsevne mener at hentebuss er en del av fremtidens transportløsning for Sortland kommune.

Er dette en viktig sak bør det være en viktig sak for alle partier ved kommunevalget i høst.