Det spørsmålet skal besvares når Nasjonal transportplan utarbeides det neste året. I dag har fagetatene gitt sine anbefalinger – nå starter den politiske behandlingen av saken og vi ønsker dine innspill!

Norsk økonomi står foran store utfordringer. Fallet i oljepris har gjort at mange jobber har forsvunnet raskt, og selv om oljeprisen stiger igjen vil ikke alle jobbene komme tilbake. Vi må derfor omstille oss.

I møte med det bildet, blir samferdselsinvesteringene vi gjør fremover avgjørende.

For meg er det to ting som er spesielt viktig. For det første: Investeringene som gjøres, må bygge opp under den langsiktige omstillingen til en mindre oljeavhengig økonomi.

Norsk konkurransekraft må styrkes, og næringslivet må få reduserte transportkostnader. Ingen har det så travelt som en død laks – den må ha gode veier.

Det andre som er viktig, er at dette blir en transportplan for klimaet. En stor del av utslippskuttene vi har forpliktet oss til, må tas på transportfeltet, og derfor må NTP legge til rette for klimakutt.

Det betyr satsing på kollektivtrafikk, og på at tungtransporten på norske veier blir flyttet til bane eller sjø.

Arbeid, aktivitet og grønn omstilling må være omkvedet for Nasjonal Transportplan. Det er bare på den måten vi kan få en virkelig fremtidsrettet plan.

Nikolai Astrup (H), leder av transportkomiteen på Stortinget