Fylkestingsrepresentant Kurt Jenssen SP gir et feilaktig inntrykk om hva som ble vedtatt i fylkestinget denne uken.

Det er sterkt beklagelig for SP at representanten deres får så lite med seg at han faktisk ikke vet hva som blir foreslått og vedtatt i fylkestingsamlingen.  Hans fremstilling er nok å betrakte som en massiv erindringsforskyvning.

Nasjonaltransportplan forslagene som ble fremmet av posisjonen hvor SP er en del, og forslagene fra Fremskrittspartiet er stort sett like men noen små tekst nyanser på svært få punkter.

I posisjonens forslag står følgende å lese i innledningen:

Fylkestinget mener det er viktig at «Kyst til marked»-strategien prioriteres med fokus på E10 fra Å til Riksgrensen, herunder Hålogalandsveien, E6 gjennom Nordland, Ofotbanen med dobbeltspor og Nordlandsbanen med tilrettelegging for overføring av gods til jernbane og effektiv videreføring fra Bodø med Nord-Norge linjen (containerbåt).

Riksveier E6, Riksveger, Riksvegferjer, Skred og Bymiljøavtale står følgende:

Fylkestinget viser til at prosjektene E10 Fiskebøl – Å og Rv80/E6 Fauske sentrum er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det forventes at disse gjennomføres i første planperiode.

Fylkestinget viser til at OPS prosjektet E10/Rv85 Gullesfjord – Langvassbukt – Tjeldsund er ført opp som bundet prosjekt og ser frem til snarlig oppstart slik som vedtatt i NTP 2014 - 2023. Fylkestinget mener utfra retningslinjen om helhetlig utbygging og med bakgrunn i «Kyst til marked»-strategien at det er overraskende at de tilstøtende strekningene ikke er vurdert i fagetatenes forslag slik at prosjektet som ofte omtales Hålogalandsveien, kan fullfinansieres. Det vil gjenstå tre mindre strekninger mot Sortland, mot Harstad og mot Hålogalandsbrua dersom dette ikke kommer på plass. Fylkestinget forventer at hele Hålogalandsveiprosjektet realisere som et samlet prosjekt i NTP-perioden.

I Fremskrittspartiets forslag står følgende i innledningen:

Fylkestinget mener det er viktig at «Kyst til marked»-strategien prioriteres med fokus på E10 fra Å til Riksgrensen, herunder Hålogalandsveien, E6 gjennom Nordland, Ofotbanen med dobbeltspor og Nordlandsbanen med tilrettelegging for overføring av gods til jernbane og effektiv videreføring fra Bodø med Nord-Norge linjen (containerbåt).

Riksveier E6, Riksveger, Riksvegferjer, Skred og Bymiljøavtale står følgende:

Fylkestinget viser til at prosjektene E10 Fiskebøl – Å og Rv80/E6 Fauske sentrum er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det forventes at disse gjennomføres i første planperiode.

Fylkestinget viser til at OPS prosjektet E10/Rv85 Gullesfjord – Langvassbukt – Tjeldsund er ført opp som bundet prosjekt og ser frem til snarlig oppstart slik som vedtatt i NTP 2014 - 2023. Fylkestinget mener utfra retningslinjen om helhetlig utbygging og med bakgrunn i «Kyst til marked»-strategien at det er overraskende at de tilstøtende strekningene ikke er vurdert i fagetatenes forslag slik at prosjektet som ofte omtales Hålogalandsveien, kan fullfinansieres. Det vil gjenstå tre mindre strekninger mot Sortland, mot Harstad og mot Hålogalandsbrua dersom dette ikke kommer på plass. Fylkestinget forventer at hele Hålogalandsveiprosjektet realisere som et samlet prosjekt i NTP-perioden.

Sammenligner en det som står ovenfor så vil en se at det står nøyaktig det samme i begge forslagene, ja det står faktisk også i posisjonens sitt forslag om at en forventer at E10 Fiskebøl-Å gjennomføres i første del av planperioden.

Nasjonaltransportplan inneholder mange gode og viktige prosjekter og historien har vist at det er ikke alt som kommer med når Stortinget har behandlet planen, uansett hvem som har styrt landet.

Den største forskjellen mellom forslagene er at vi hadde et siste punkt hvor vi har valgt å prioritere noen av de gode forslagene, for å prøve å sikre at de kommer først i planperioden.

Dette ønsket ikke posisjonen, de foretrekker å kaste alt i en stor sekk for så å overlate til Stortinget å prioritere.

Vi mener dette er en ansvarsfraskrivelse, politikk dreier seg blant annet om å prioritere på vegne av de som har valgt oss.

Kurt Jenssen sier i sitt innlegg sitat.

Fylkestinget har gjort prioriteringer på 700 millioner kroner til ras sikringsprosjekter i Flakstad kommune. Dette utsagnet viser at han ikke har fått med seg hva som har skjedde i fylkestinget. Fremskrittspartiet valgte å prioritere dett, ikke posisjonen.

For Nordland Fremskrittsparti er liv og helse som mye av utbedringen på E10 Lofoten dreier seg om, viktigere enn prosjekter som har som hovedfokus å korte ned reisetiden, og derfor var ikke Hålogalandsveien nevnt blant de punktene.

Men som dere alle ser så gir vi Hålogalandsveien like stort fokus, og prioriterer den like høyt som posisjonen i fylkestinget.