Det betyr at det er bare barn under 16 år og trafikkskadde som slipper egenandel. Mer en 200 000 pasienter med bestemte diagnoser som inntil nå har fått gratis fysioterapi, må dermed betale inntil 1990 kroner for behandlingen i 2017. Dette skal gi en reduksjon i folketrygdens utgifter med 140 millioner kroner, samtidig som økte egenandeler gir 175 millioner i ekstra inntekter.

Hva er konsekvensen av dette innsparingstiltaket? Mange kronikere er uføretrygdede og en økt betalingsordning vil her føre til at en allerede hardt presset privatøkonomi blir enda mer presset. I verste fall kutter brukerne ut dette tilbudet for å spare penger, noe som vil gå ut over helsa til dem det gjelder. Det kan også føre til at unge uføre, flykninger og funksjonshemmede ikke får den hjelpen de trenger. Følgende kan bli at egenandel blir en barriere for hjelp og man kan se store plager og høyere sykefravær fra skole eller jobb.

Sortland Arbeiderparti reagerer sterkt på Regjeringens usosiale politikk. Vi vet at endringen går ut over mange kronikere. Endringene vil ha store konsekvenser for ungdommer med ekstra behov for fysioterapi fra familier som ikke har råd til behandlingen, samt eldre og uføre med kroniske sykdommer. Sortland Arbeiderparti krever at fritak for egenandel for fysioterapi må gjeninnføres, slik det var fram til 1.1.17.