Kampen mot arbeidslivskriminalitet føres på bred front av regjeringen. Arbeidstilsynet har fått økte bevilgninger og gjennomfører flere kontroller. Det operative samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og NAV er styrket.

Fem nye sentre for operativ samarbeid mellom etatene er opprettet, og ytterligere to skal opprettes i år. Felles operativ innsats har gitt gode resultater. Informasjonen deles effektivt mellom etatene og samordningen av tiltak og sanksjoner er blitt bedre.

Det offentlige skal gjennom egne anskaffelser gå foran i arbeidet med å fremme er seriøst arbeidsliv. Antall underleverandører skal begrenses i kontraktene for de bransjene som er spesielt utsatt for kriminell virksomhet.

Det skal stilles krav at leverandører til det offentlige som skal ha lærlinger. Det skal etableres en nasjonal godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning for å sikre fagkompetansen ikke undergraves.

Også utenlandske tjenesteytere som utfører oppdrag midlertidig i Norge skal registreres. Arbeidslivskriminaliteten smitter og korrumperer andre deler av samfunnet. Penger tjent i den kriminelle underverden avler ny kriminalitet.

Organiserte kriminelle knyttet til mafialignende nettverk driver hvitvasking av penger fra annen kriminalitet i tillegg til skatte- og avgiftsunndragelser, trygdesvindel, valutasvindel, menneskehandel og narkotikahandel.

I dag er det altfor store forskjeller mellom politidistriktene i evnen til å håndtere arbeidslivskriminalitet. Politireformen vil sette politiet over hele landet bedre i stand til å etterforske arbeidslivskriminalitet. Kriminelle skal ikke få ødelegge norsk arbeidsliv. Derfor har regjeringen satt inn kraftfulle tiltak mot uvesenet.