Som det har fremgått av oppslag i bladet Vesterålen forrige uke, ønsker altså væreier John Edvard Johnsen å rive de verneverdige bygningene i Hovden. Det fremheves at de står i veien for fornyelse og fremskritt, plutselig. Helt siden han overtok midt på 1990-tallet har mantraet vært å ivareta bygg for bygg, kulturminne etter kulturminne. Gammelt og nytt hand i hand, har vært gjennomgangstonen.

Les også: Slik ser "Salteriet" ut etter sprenging

Når det kommer til stykket, er likevel dette bare ord, for nå skal alt – også den siste rest rives. Det står med ett i veien, etter at arbeidet med utbedring av havneområdet er kommet i gang. Da søknaden ble skrevet og lokalpolitikerne godkjente planene, skulle kulturminnene inngå i en helhet. For meg og mange med meg ser dette ut til å være et mønster i alt han foretar seg. En fremleggelse av planer som er godkjenningsbar, deretter en systematisk fjerning av de sporene som viser hvordan dette unike (?) samfunnet engang var innrettet.

«Salteriet» som søkes revet står på en steinkai og det er derfor ikke nødvendig å flytte dette bygget for eventuelt å bygge kai foran det.

«Salteriet» har stått her siden rundt 1860 og er med det en av Bøs eldste bygninger. Om «Salteriet» tillates flyttet må det foreligge en bindende plan og tidsfrist for gjenreisning av bygget.

Det er forståelig at Jon Edvard vil flytte dette bygget med henblikk på utvidelse av arealet for industri, men som med alt annet, er det også her mulig å bruke bygget til tidsmessig industri hvis man vil. Jeg kan her nevne gamle bygninger som bryggene både i Bergen og Trondheim som har fått stå i sin opprinnelige stil men likevel brukes til forskjellige bedrifter både innen industri og annet, de er i tillegg turistattraksjoner.

«Løven» har sannsynligvis stått på Buholmen i tidligere tider, men dette vites ikke med sikkerhet. Det er den siste av buene som fremdeles står, og det er fremdeles innbyggere i Hovden som har bodd der og det er derfor særdeles viktig å beholde denne bygningen der den står for å beholde en del av det gamle miljøet i det som på folkemunne kalles Heimgården.

Her er det gammelt båtoppsett for allmenningen som fremdeles brukes for å sette ut fritidsbåter, samt allmenningskai.

Hvis det blir etablert industriområde på hele dette området, noe som kun er i væreiers interesse, er det frykt fra grunneierne som jeg har kontakt med at området blir utilgjengelig og de siste rester av allmenning forsvinner. Det er i dette området grunnsteinene til «Bernhardbua» står og som det er meningen at den skal reises igjen hvis den blir frigitt. Pengene til dette prosjektet er gitt av private og det offentlige og står fremdeles på konto hos grendelaget.

Allmenningen i Hovden har forsvunnet bit for bit, det siste er området ved steinkaia på holmen som nå er fjernet, og området etter siste reguleringsplan skal brukes til turistanlegg.

Det er ingen som har noe imot at Hovden skal utvikle seg, det er til det beste for alle, men det er etter min erfaring sterk motstand mot de planene som foreligger nå.

Ordfører Sture Pedersens uttalte i bladet Vesterålen fra 14. august 2014; «Det er ingen kamp mellom det gamle og det nye i Hovden. Vi skal ikke ødelegge historien, men bruke den til ny vekst».  Dette håper jeg fremdeles står ved lag og at kultur og industri kan arbeide sammen til alles beste. Det står også i sterk kontrast til fylkets uttalelser til siste reguleringsplan, der det understrekes at de fredede bygningene ikke tillates revet.

De små forholdene vi har i Bø generelt, og i Hovden spesielt, representerer også en type problemstillinger som større stedet også sliter med. Nemlig at måten vi handterer små og i første øyekast ubetydelige forhold på, gjerne representerer en alvorlig sammenheng av at lokale myndigheter føler seg presset til å si B når de først har sagt A. Noe næringsaktører vet å utnytte. Eller tar jeg helt feil?

Hansen har også sendt brev til kommunen hvor han skriver følgende:

Uttalelse til søknad om rivning av verneverdige bygg i Hovden

Som eier av GNR 50, BNR 33 har jeg følgende uttalelse til søknaden fra tiltakshaver Hovden fiskeindustri AS og med JJ Engineering som ansvarlig søker. Dette gjelder rivning av bygningene «Salteriet» og «Løven».

Da disse to byggene er den siste rest av de gamle kulturminnene i Hovden, vil jeg på det sterkeste be om at kommunen ikke godtar søknaden om rivning.

«Salteriet» som i dag er skadet på grunn av sprengning på baksiden, står på en steinkai og det er derfor ikke nødvendig å flytte dette bygget for eventuelt å bygge kai foran det. Det har de greid før og greier det sikkert igjen hvis de legger godviljen til. «Salteriet» har stått her siden rundt 1860 og er med det en av Bøs eldste bygninger. Om «Salteriet» tillates flyttet må det foreligge en bindende plan og tidsfrist for gjenreisning av bygget.

«Løven» har sannsynligvis stått på Buholmen i tidligere tider, men dette vites ikke med sikkerhet. Det er den siste av buene som fremdeles står, og det er fremdeles innbyggere i Hovden som har bodd der og det er derfor særdeles viktig å beholde denne bygningen der den står for å beholde en del av det gamle miljøet i det som på folkemunne kalles Heimgården.

Her er det gammelt båtoppsett for allmenningen som fremdeles brukes for å sette ut fritidsbåter, samt allmenningskai som er i allmennings bruk, og som kommunen i sin tid har bygget.

I sammenheng vil det utgjøre en liten del av det som en gang var et aktivt maritimt miljø, og ikke bare, slik som det nå planlegges, et område med interesse kun for væreier og hans virksomhet.

På samme område står fortsatt grunnsteinene (syllsteiner) til Bernhardbua, kommunens eldste bu (nesten 200 år gammel), og som er ferdig restaurert, demontert, finansiert men konfiskert (av væreier). Denne restaureringen kunne vært ferdigstilt for over ti år siden, hvis væreieren hadde stått ved sine løfter den gangen. Pengene til sluttføring står fortsatt på grendelagets konto.

Jeg vil som avslutning nevne at denne søknaden som foreligger står i sterk kontrast til ordfører Sture Pedersens uttalelser i bladet Vesterålen fra 14. august 2014 der han blant annet uttaler; «Det er ingen kamp mellom det gamle og det nye i Hovden. Vi skal ikke ødelegge historien, men bruke den til ny vekst». Det står også i sterk kontrast til fylkets uttalelser til siste reguleringsplan, der det  understrekes at de fredede bygningene ikke tillates revet.

Det som nå skjer er at man går bort fra den nylig vedtatte reguleringsplanen og forsøker å få hele den gamle Heimgården regulert til industri, noe jeg vet flesteparten av Hovdens grunneiere er motstandere av.

Gylland 15. januar 2016

Ulf Hansen