Denne regjeringen har lovet å gjøre en rekke endringer i transport-Norge. Vi lovet å ta hele landet i bruk, å sikre et seriøst arbeidsliv og å kutte klimautslipp fra transport. Nå har jeg vært samferdselsminister i 100 dager, og kan med glede konstatere at vi er ordentlig godt i gang.

Hele landet

Transportnettet binder landet sammen, og gjør det mulig å høste av landets ressurser fra Nord til Sør. Transport og verdiskaping går hånd-i-hånd og er avgjørende for å sikre velferden for de som kommer etter oss. Vi er i startfase med ny Nasjonal transportplan, og vi har store ambisjoner for effektiv, trygg og mer klimavennlige løsninger i hele landet. Her er to konkrete ting vi allerede har levert på:

Langs kysten er ferjer en livsnerve både for folk og næringsliv. Derfor må prisen på billettene være på et rimelig nivå. Vi skal redusere prisen kraftig på ferjesambandene både på riks- og fylkesveiene de neste fire årene. Sammenlignet med januar 2021 skal prisen halveres – og vi er på god vei. Regjeringen reduserte ferjebillettene med 30 prosent fra 1. januar i år.

Elbiler er ikke lenger et byfenomen, men utbyggingen av ladestasjoner holder ikke tritt med utviklingen alle steder. Det er i dag om lag 70 kommuner som ikke har hurtigladestasjon. Vi kan ikke la mangel på ladestasjoner noen steder ødelegge for at større områder står uten mulighet til å reise grønt . Regjeringen skal derfor innen 2023 sikre at det finnes minst én hurtigladestasjon i kommuner som ikke har dette i dag. I statsbudsjettet bevilget vi 100 millioner kroner til utbygging i områder som i dag ikke har hurtigladere.

Seriøst arbeidsliv

Det skal bygges og vedlikeholdes i hele landet. Men vi er også opptatt av hvordan transport-Norge er organisert – og av arbeidsvilkårene i sektoren.

En av Regjeringen Solberg store prosjekt var å privatisere og konkurranseutsette norsk jernbane. Det har resultert i en uoversiktlig hverdag for de som skal reise på skinner. Vi tror ikke at konkurranser og oppstykking i stadig flere selskaper er veien å gå for å skape en best mulig reisehverdag. På jernbanen har vi allerede avlyst én konkurranse og stanset en annen. Regjeringen har også stanset planene om oppsplittingen av viktige drifts- og vedlikeholdsoppgaver i ti "pakker" som det skulle konkurreres om. Norsk jernbane må henge sammen, og vi ser ingen fornuft i å presse inn konkurranse og fragmentering.

Vi er også opptatt av at de som jobber i transportsektoren skal ha trygghet og forutsigbarhet. Alt for mange har de siste årene manglet et anstendig og trygt arbeidsliv. Derfor er vi nå i gang med en storrengjøring for å få slutt på sosial dumping, der første trinn er en godt forankret handlingsplan som også skal forplikte næringene selv. Heldigvis er de fleste aktørene seriøse. Men eksemplene på det motsatte er mange. Ulovlig virksomhet i transportbransjen rammer ikke bare de ansatte. Trøtte sjåfører på veiene er en stor fare for trafikksikkerheten for alle trafikanter.

Forrige regjering snudde opp-ned på drosjenæringen, med et frislipp i antall løyvehavere, fjerning av behovsprøving og fjerning om krav om tilknytning til drosjesentral. Resultatet er overkapasitet i byer og usikkerhet om tilgang til drosjer i distriktene. Vi vil endre dette, og jeg sender snart på høring forslag til krav og mulige lovendringer. Disse skal sikre effektive og ordnede forhold, slik at kundene er trygge og sjåførene har en jobb de kan leve av. Vi skal ha trygg pasient- og skoletransport, et godt drosjetilbud i hele landet og en seriøs næring – slik både passasjerer og sjåfører fortjener.

Grønnere transport

Transport gir oss bevegelsesfrihet, men det er en frihet som kommer med kostnader for natur, miljø og klima. Utslippene fra transport må ned – og heldigvis ser vi at mulighetene for å få det til, finnes. Transportsektoren må være en del av den grønne løsningen, og ikke en del av det eksosgrå problemet.

Norge er allerede i verdenstoppen på elbil, og elektriske varebiler blir det stadig flere av. Det er mulig å gå over til nullutslippskjøretøy i flere deler av transportsektoren, og det offentlige skal gå foran. Derfor innførte vi fra nyttår krav (med noen unntak) om at personbiler som det offentlige kjøper skal ha nullutslipp. Det samme vil gjelde for varebiler fra 2023 og bybusser fra 2025.

Veien videre

Vi er utålmodige. Nå vil vi i regjeringen fortsette å levere på aktivitet i hele landet, et seriøst arbeidsliv og grønnere transport. For nå er det vanlige folks tur, i hele landet.