Les Tove Mette Bjørkmo sitt svar på innlegget her.

Bakgrunnen for påstanden retta mot varaordfører Tove Mette Bjørkmo er med utgangspunkt i hennes deltakelse i formannskapet. I den sammenheng også som vikarierende ordfører. Her makter hun ikke eller vil ikke gå inn i hva kjernen i ei jordlovssak egentlig handler om og har heller ikke tatt seg bryet med å på sjølsyn, befaring, se på de konkrete og praktiske forholdene som ligger til grunn for saka. Hun bidro dermed sterkt til at formannskapets flertall, AP, Høyre og SP, gjorde vedtak som etter Rødts (også SVs og Frps) mening ikke er i samsvar med jordloven.

Svært viktig i jordloven er å sikre arealressurser til landbruket og best mulige driftsforhold for landbruksdrift ut fra konkrete forhold.

  • Flertallets vedtak i denne saka fører til større ødeleggelse av dyrkbart arealer enn nødvendig.

  • Flertallet godkjenner også en ny adkomstvei som både er nesten dobbelt så lang å bygge og vedlikeholde som ei bedre alternativ løsning.

  • Flertallet godkjente ei veiløsning i ei bakkeskråning med svingradius som vil være uframkommelig med større kjøretøy til driftsbygning.

Alle disse forholdene hadde vi som har tatt oss bryet med å se på forholdene, sett tydelig. Det trengtes litt praktisk innsikt og ikke boklig lærdom for å forstå det.

Varaordfører prøvde å argumentere seg bort fra realiteten ved å vise til at en veitrase allerede hadde blitt slått fast gjennom jordskifteretten. Men denne kjennelsen hadde forutsetning at kommunen måtte godkjenne dette gjennom jordlovsbehandling. Bjørkmo ga inntrykk av at det ikke var valgmuligheter for formannskapet. Det er ikke riktig. Det ble påpekt fra flere i møtet. Ved å velge å ta hensyn til jordlovens ivaretakelse av både landbruksareal og driftsmessige forhold og å avslå jordskifterettens skjønn, ville partene måtte finne andre løsninger. Ei slik løsning ligger åpenbart i dagen.

Det søkes nå hvilke muligheter det er for å klage på formannskapets flertallsvedtak. Dersom det blir gjort, er det å håpe at AP, Høyre og Sp både koster på seg ei befaring og innser nødvendigheten av et annet vedtak. Det er for øvrig spesielt at Senterpartiet gikk for løsning som er mest belastende for jordbruksdrift både i forhold til ødeleggelse av jordbruksareal og skadelig for daglig drift.