Forsvarsdepartementets Audun Halvorsen og jeg hadde gjennom noen avisinnlegg på vårparten i år meningsutvekslinger omkring den vedtatte enebasen Evenes.

Stortinget har som kjent vedtatt å samlokalisere QRA og MPA-basen på Evenes. Det ble brått stille fra Halvorsen da jeg spurte Audun Halvorsen, planlegges virkelig Nord-Norges eneste militære flybase uten nødrullebane?

Da jeg så forsvarsminister Ine Eriksen Søreides svar på Arbeiderpartiets spørsmål om samme tema, forstod jeg hvorfor Halvorsens skrivekløe gav seg så brått. Eriksen Søreide svarte nemlig:

Evenes flystasjon har en parallell rullebane som kan anvendes som sekundær rullebane under en væpnet konflikt. Det vil da ikke være sivil virksomhet knyttet til sivil terminal på Evenes. I fredstid er en tilgjengelig sekundær rullebane ikke vurdert som noe krav for en fremskutt base med QRA (Quick Reaction Alert)-beredskap, og inntil 10 prosent av kampflystyrkeproduksjonen, slik det ble vedtatt etablert av Stortinget i 2012. Det var kun hvis man ville etablere hovedkampflybasen på Evenes at det ble vurdert som nødvendig med en tilgjengelig sekundær rullebane i konseptuell løsning for «Lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly F-35» i 2011.

Jeg velger å oppsummere Eriksen Søreides svar til: «Behovet for nødrullebane vil kun oppstå i krig».

Det forundrer meg at forsvarsministeren og hennes manusforfattere i Forsvarsdepartementet slipper unna med et slikt «svadasvar» uten at noen følger opp saken. Dette er tåkeprat av dimensjoner, hvor hun totalt unnlater å informere om viktige fakta i saken.

For å ta det første først: I krigstid gjør man stort sett som man vil. Man river gjerne den sivile terminalen om nødvendig. Det er likevel grunn til å minne om at F-35 alltid flyr med armerte våpen om bord, både i fredstid og i krig.

Nødrullebanens sikkerhetssone er dessuten like mye til for å sikre personell om bord i flyene som for de som måtte oppholde seg i tilstøtende bygg. Ligger tilstøtende bygg og konstruksjoner innenfor sikkerhetssonen kan ikke taksebanen anvendes som nødrullebane, uavhengig av om det oppholder seg andre mennesker innenfor sikkerhetssonen eller ikke – ferdig med det.

Utfordringen med den parallelle rullebanen på Evenes er at den ikke kan anvendes som nødrullebane fordi mange bygg, herunder den sivile flyterminalen, samt konstruksjoner ligger innenfor sikkerhetssonen (100 meter fra taksebanens senterlinje). Taksebanen ligger sågar også for nært rullebanen, er ifølge Avinor i dårlig forfatning og mangler dessuten nødvendige tekniske installasjoner for å kunne anvendes som nødrullebane.

Vi har sett ulike eksempler på større og mindre uhell som har medført at rullebaner sperres og blir indisponibel i lang tid. Etterfølgende fly, enten det er sivile passasjerfly, P8, eller F-35, må i slike tilfeller fly til andre flyplasser. Indisponibel rullebane vil stille F-35 i en spesiell sårbar situasjon, både fordi de har relativt små drivstofftanker og fordi de ikke kan lande på en hvilken som helst flyplass. - En F-35, norsk eller utenlandsk, som ikke kan lande på Evenes må etter 2023 fly til Ørlandet.

F-35 er et tørst lite fly. Drivstofforbruket er faktisk dobbelt så høyt som F-16. Mangelen på nødrullebane på Evenes vil innskrenke den generelle aksjonsradiusen for F-35 fordi de alltid må ta høyde for at de kanskje ikke kan lande på Evenes. Det betyr at de ved ankomst Evenes alltid må ha drivstoffreserver ombord for å kunne avbryte innflygningen og fly til Ørlandet.

For operasjoner langs kysten i de nordligste fylkene vil aksjonsradiusen reduseres med en avstand tilsvarende halve avstanden mellom Evenes og Ørlandet. Aksjonsradiusen reduseres dramatisk for et fly som allerede har begrenset rekkevidde, og vil kunne medføre at avskjæringsoppdrag og andre viktige oppdrag må avlyses for at flyene skal være i stand til å nå frem til Ørlandet. Dette vil være en klar svekkelse i forsvarsevnen F-35 er ment å oppfylle.

Dersom det er slik at det er angrep fra våre naboer i nord-øst vi er engstelig for må vi sikre at våre nye kampfly er i stand til å patruljere så vel som foreta avskjæringer i dette området. I motsatt fall er vel litt av vitsen borte?

Forsvarsministeren maser stadig om at det «bare» er ca 10% av kampflyproduksjonen som skal skje på Evenes. Når skal hun ta inn over seg at det de faktisk har foreslått å etablere en eneste militær flybase i Nord-Norge, med de utfordringer som følger med? Da Stortinget foretok dette famøse valget i november 2016 fjernet de samtidig tryggheten et nettverk av flere militære flybaser skaper – bl.a. ved at flyenes «nødhavner» tas bort.

Utfordringene som her beskrives kan løses ved at man «spar opp» ytterligere kr 5 milliarder for å forskyve rullebanesystemet vestover og med det etabler en fullverdig nødrullebane på Evenes.

Alternativet er langt enklere, billigere og bedre; Oppretthold Andøya Flystasjon som MPA-base, og oppretthold med det bl.a. et sikkerhetsnettverk som gjør at F-35 kan operere i nord som tiltenkt.

Valget burde være enkelt, forutsatt at man ser bort fra prestisjen som åpenbart har bygget seg opp både i Regjeringen og i Forsvarsdepartementet.

Bevar Andøya Flystasjon. Bevar en av verdens beste MPA-baser. Bevar tryggheten og operasjonsevnen.

Tom Bjørvik, Bekkestua