Først av alt vil vi sende våre varme tanker til den omkomne sin familie. Vi tenker spesielt på hans barn. Den tragiske ulykken som var på E10 i Gausvik var bare helt forferdelig.  Det er alt for mange trafikkulykker i Norge og i Nordland med tragiske utfall.  Dette kan ikke fortsette, og det må igangsettes tiltak for å få ned antall trafikkulykker som ender med alvorlig skadde eller drepte. Vi har stor forståelse for reaksjonen til Ramona Lind. Hun har, med rette, tatt til orde for at noe må gjøres for å få tryggere forhold for tungtrafikken.

Det ble tillatt med modulvogntog i 2020 i denne regionen, både på riksveger, fylkesveger og noen kommunale veger. Dette må tas opp til ny vurdering, og det er gode grunner for det. Vi har ikke en god nok vegstandard som tilsier at det burde være tillatt. Selv om det hevdes at det er få ulykker med modulvogntog, så mener jeg det ikke er god nok begrunnelse for å opprettholde tilllatelsen. Vi har opplevd ulykker, vi har dårlig vegstandard og vi ekstreme vær- og føreforhold.

Modulvogntog er en koloss av et kjøretøy som er opp til 60 tonn og 24 meter lang. Disse har tillatelse til å kjøre på mange veier som er smale og har svake veiskuldre. Flere av vegstrekninger, selv på E10, har verken gul eller hvit stripe fordi veien er for smal til det.

I Nordland har vi et etterslep på vedlikehold av fylkesveier som er på flere milliarder. Mange bruer og tuneller er i dårlig stand. Sortlandsbrua er snart 50 år og tilstandsrapport er etterspurt. I tillegg er det kuttet penger til gang/sykkelveg over brua. Det er katastrofalt. Det er mye vind som ligger i et slikt kjøretøy, og en myk trafikant vil være svært utsatt dersom vinden tar tak.  Hvorfor går man på akkord med trafikksikkerheten på denne måten? Dette er alvorlige og viktige faktorer som bidrar til dårligere trafikksikkerhet, og Sortland Arbeiderparti mener derfor at tillatelsen til modulvogntog på våre veier må trekkes tilbake.

Vi er overrasket over hvilke veier i vårt område som er godkjent i følge Statens vegvesen sin vegliste 2022, både på riksveger, fylkesveger og kommunale veger. Vi mener at det er ingen av disse veiene som har en vegstandard som tilsier at det bør tillates modulvogntog.

Tillatelsen bør trekkes tilbake umiddelbart før det skjer flere alvorlige ulykker. Vi har ingen å miste.

Vi skal ikke være nødt til å frykte for våre liv når vi ferdes langs veien. Det skal være trygt å være sjåfør eller myk trafikant i Norge.