Dette er Vesterålen Ungdomsråds uttalelse til høringsnotatet «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord».

Vi som sitter i Vesterålen ungdomsråd er unge voksne, og tilbudet som tilbys på Lofoten –og Vesterålen DPS vil om få år være et tilbud for oss og resten av ungdommen som vi representerer.

Vesterålen ungdomsråd er et regionalt ungdomsråd bestående av representanter fra kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes. Vi representerer ungdommer som er opptatt av likeverdige helsetjenester og et spesialisthelsetjeneste-tilbud som gjør at vi er trygge og ivaretatt i Vesterålen.

9. juni 2023 ble opptrappingsplan for psykisk helse lagt frem. Det er sagt at denne planen skal styrke vår felles helsetjeneste – og bidra til at vi også fremover kan gi gode og likeverdige helsetjenester over hele landet. Gode tjenester der folk bor er veldig viktig for oss som er unge i dag.

Psykiske plager er nå blitt vanlig blant ungdom. For jenter i alderen 13-24 år har andelen som rapporterer psykiske plager som bekymring og stress økt de siste tiårene.

Andelen barn og unge som blir diagnostisert med en psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten har økt de siste ti årene. I 2022 ble 6 prosent av barn og unge diagnostisert med en psykisk lidelse. Under covid-pandemien har det vært en økning i andelen 12-24-åringer som har blitt diagnostisert med en psykisk lidelse i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Og det er bare det som er rapportert. Disse tallene er urovekkende, og noe vi i Vesterålen ungdomsråd er bekymret for.

Psykiske plager er nå blitt vanlig blant ungdom. For jenter i alderen 13-24 år har andelen som rapporterer psykiske plager som bekymring og stress økt de siste tiårene.

I tillegg til økning i psykisk lidelse blant barn og unge, er det også økning blant voksne. Barn og ungdom er ofte pårørende til voksne med psykisk uhelse. Derfor bekymrer oss for forslaget om å legge ned døgnplassene ved Lofoten -og Vesterålen DPS.

Barn som pårørende har sterke rettigheter i Norge, og når mamma, pappa eller en annen omsorgsperson legges inn på døgnbehandling i psykiatrien, skal spesialisthelsetjenesten levere på disse rettighetene. Barn som pårørende skal veiledes, forklares og få hjelp til å forstå og mestre bekymringene som oppstår når mor eller far blir innlagt. Barn trenger å være i sitt nærmiljø når denne hjelpen skal tas imot.

Vi som sitter i Vesterålen ungdomsråd er unge voksne, og tilbudet som tilbys på Lofoten –og Vesterålen DPS vil om få år være et tilbud for oss og resten av ungdommen som vi representerer. Vi tilhører generasjonen som opplever økning i psykiske helseplager. Som bruker mer legemidler for psykiske lidelser enn tidligere generasjoner. Å legge ned 8 sengeplasser i Lofoten- og Vesterålen DPS, for å erstatte med færre sengeplasser i Bodø er ikke å bygge opp eller å styrke psykiatrien – det er å svekke er allerede svakt behandlingstilbud.

Om vi ungdommer skal ønske å fortsette å bo og leve livene våre i Vesterålen, trenger vi at samfunnet legger til rette for at helsetilbudene er tilgjengelige for oss.

Vi må møte problemene innenfor psykisk helse ved å erkjenne at vi har et problem. Vi ungdommer trenger et Helse Nord som vil kjempe for oss og tar kampen for oss. Et Helse Nord som har tro på at vi i Vesterålen vet best hva vi trenger og som vil satse på å behandle oss før vi blir kjempesyke og MÅ sendes til Bodø.

Om vi ungdommer skal ønske å fortsette å bo og leve livene våre i Vesterålen, trenger vi at samfunnet legger til rette for at helsetilbudene er tilgjengelige for oss. Hurdalsplattformen som regjeringen styrer etter, sier at vi skal styrke psykiatrien og at døgntilbudet skal bygges opp. Det Helse Nord, ber vi ungdommer i Vesterålen om at dere gjør.