Det er et fullstendig feilspor å tillate energibruk og arealer for å etablere datasenter for utvinning av kryptovaluta. I Hadsel er dette bokstavelig kommet inn på livet til folk. I Sortland ligger det søknad om å kjøp av næringsarealer til formålet. Det snuses også på andre kommuner i Vesterålen. Her kreves samla innstas.

Grunnen til utvikling av «spekulasjonsindustrien», er aldeles ikke «å bygge landet» for framtida, men å få tilgang til det som inntil videre er en rimelig naturressurs i vårt område – vannkrafta. Liten eller ingen lokal verdiskapning eller arbeidsplasser, men sannsynlig økte strømpriser/nettleie for folk flest. Folk som bor i nærheten av anlegg fortviler på grunn av støy. Politikere leter etter muligheter for å begrense skader med vernetiltak og formelt regelverk.

Men er det slik at landet har stilt seg sånn at folkestyret (politikere) har fratatt seg sjøl retten til å styre og bestemme at dette uvesenet vil vi ikke ha? Eller er det slik at ledende politikere både her og der ikke vil ta stilling? Eller som varaordfører i Sortland og Ap-politikere Tove Mette Bjørkmo sier: hun er skeptisk. I begge tilfellene er det de frie kapitalkreftene som overtar styringa. I en energi-, klima- og naturkrise er dette noe av det verste som kan skje. Nå er det ekstremt viktig at det tas styringsgrep og prioritere hva den disponible, reine vannkrafta og næringsarealer skal brukes til for å handtere klimakrisa. Den såkalte næringsnøytraliteten fra politisk hold fører til at profittmaksimering har «balletak» på samfunnsutviklinga.

Ett eksempel: I forbindelse med endelig vedtak av den overordna planen for Sortland tidlig i 2022, fremme Rødt et forsiktig forslag om at kommunen skulle

«- avvise når det er mulig, å akseptere ressurskrevde virksomheter som i liten eller ingen grad resultere i lokale arbeidsplasser, eksempelvis av typen utvinning av kryptovaluta.»

Heller ikke dette kunne AP, SP, Høyre, Frp eller SV støtte!

Mens vi venter på at kanskje sentralmakta legger hindringer i veien for slike spekulasjonsprosjekter som utvinning av kryptovaluta, er det å håpe at lokalpolitikere tar stilling og stopper lokal etablering. Det haster!