2500 barn i Norge står utenfor retten til barnehageplass fordi de er barn av asylsøkere. Årsmøtet i Rødt Nordland mener dette er diskriminering og strider mot FNs barnekonvensjon. Vi mener derfor at retten til barnehageplass skal gjelde uavhengig av oppholdsstatus.

Norsk lov sier i dag at «barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.» Videre presiserer loven at «barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt». Dette betyr at asylbarn som venter på vedtak om opphold ikke har lovfestet barnehageplass.

Både Kunnskapsdepartementet og barneombudet har anbefalt at alle barn i Norge, uavhengig av oppholdsstatus, skal få lik rett til barnehageplass. Dette kan gjøres gjennom en nasjonal lovendring eller vedtak i kommunene. De slår også fast at et barnehagetilbud kan være positivt uavhengig av søknadens resultat.

Asylbarn fra fire til seks år har i dag krav på minimum tre timer per dag, men dette tilbudet hverken følges godt nok opp eller er godt nok i seg selv. Omtrent 2500 barn har dermed et for dårlig tilbud eller ikke noe tilbud i det hele tatt.

FNs barnekonvensjon, som Norge har ratifisert, slår fast at ingen barn skal utsettes for diskriminering. Slik loven er i dag blir barn som ikke er bosatt i en kommune likevel utsatt for forskjellsbehandling når det gjelder rett til barnehageplass. Å utelukke dem fra retten til barnehageplass er dermed diskriminering og strider mot FNs barnekonvensjon.

Videre konstaterer konvensjonen at ethvert barn har rett på utdanning. Både i konvensjonen, den norske barnehageloven og norsk politikk for øvrig, omfatter utdanning også barnehagen. Forskning viser viktigheten av barnehage for barn på asylmottak. Det har blitt rapportert om bedre språkutvikling og sosial utvikling, og raskere utvikling av ferdigheter generelt, for barn i barnehage. Barn som ikke får dette tilbudet blir fratatt et godt grunnlag for videre læring. Dette svekker også integreringen: barn i barnehage kan raskere lære seg norsk språk og kultur. Det tilrettelagte tilbudet som foreligger vil ikke ha samme effekt.

Barnets livssituasjon på mottaket er preget av fattigdom og usikkerhet i det som kan bli en lang periode. Barnehagen er derfor god avveksling som både gir trygg omsorg og lek med jevnaldrende barn. Rødt Nordland mener derfor at barn av asylsøkere må tilbys barnehageplass på lik linje med andre barn.