Interkommunale selskap (IKS) er en demokratisk selskapsform, hvor kommunene har større kontroll og styring enn i de fleste andre selskapsformer. Gjennom en bevisst styring av selskapene – aktiv deltakelse i representantskapet, utarbeidelse av eiermeldinger og bevissthet rundt valg av styrer – har kommunene mulighet for stor kontroll med selskapene de eier.

Svært mange kommuner velger å organisere tjenester til innbyggerne i interkommunale selskap. Det gir kompetanseheving, et større fagmiljø og en profesjonalisering gjennom å rendyrke oppgavene som bestiller og utfører. Slik kan selskapene også bli mer attraktive arbeidsplasser.

Aktiv eierstyring kommer ikke av seg selv. Eierkommunene må selv være aktive. De må være klare på formålet og hva de ønsker med selskapet, og definere det gjennom eierskapsmeldinger. Eierskapet må den enkelte kommune utøve i selskapets representantskap. For nettopp i representantskapet kan våre folkevalgte sette kursen for selskapet.

Denne rolleavklaringen er kjernen i god selskapsdrift. Eierne setter strategien. Styret sikrer at driften er sunn og i tråd med strategien. Ledelsen sørger for den daglige driften. Slik leverer interkommunale selskap tjenester som samsvarer med de folkevalgtes ønsker – til beste for innbyggerne.