Rødt og offentligheten er blitt kjent med at en 3. klasseelev ved Lamarka skole har flytta et par hundre meter på grunn av huskjøp og dermed ut av skolekretsen som gjelder for Lamarka skole. I utgangspunktet må derfor eleven bytte skole til Sortland barneskole. Foreldrene har søkt om å få beholde elevplassen ved Lamarka skole. Begrunnelsen er først og fremst sosiale hensyn, etablerte og god venneforbindelser med elever og naboer knytta til miljøet ved Lamarka skole. Familien har flytta til bolig i samme gate som tidligere. Eleven vil også med å opprettholde sin opprinnelige skole fortsatt ha gåavstand til skolen.

Rødt støtter at Sortland kommune skal ha definerte kretser rundt grunnskolene og at nærskoleprinsippet skal gjelde. Det er likevel lista opp noen punkter som kan gjelde for å fravike dette i særlige tilfeller. Når kommuneadministrasjonen (kommunedirektøren) i dette tilfellet har avslått foreldrenes og barnets ønske om å fortsette på Lamark skolen, er dette vurdert opp mot vedtatte kriterier. Etter vår mening er avgjørelsen tatt etter streng tolkning og ikke helt i samsvar med kriteriet om at «Barn og unge har rett til å bli hørt i saker som vedrører dem. Barnets beste skal også være et grunnleggende hensyn» som det blant annet heter i bestemmelsene. Siden avgjørelse om å kunne fortsette på Lamarka skole ikke ville ført til ulemper (økonomisk/administrativt) for Sortland kommune, men ville være bedre og sikrere for elevens og foreldrenes sosiale situasjon, bør det sees på denne saken på nytt.

Det er også vanskelig å se at en mer imøtekommende avgjørelse i denne saka, vil gi åpning for generelle endringer. Det er snakk om å gjøre en litt mindre streng tolkning av vedtatte kriterier og mer vekt på sosiale hensyn og familiens ønske. Alternativt kan det være aktuelt å se nærmere på dette og endre det som er administrasjonens nåværende retningslinjer. Elever som ønsker å gå på Montessoriskolen i stedet for den kommunale nærskolen, har fulle rettigheter til å gjøre det uavhengig av skolekretser.

En mer imøtekommende holdning enn den som er vist i denne konkrete saka, kan bidra til å gjøre livet lettere og Sortland kommune mer attraktiv for unge og barnefamilier. Rødt vurderer å følge opp saka.