Sortland kommune har besluttet at de vil støtte regjeringens forslag om reversering av tingrettene. Dersom man skal sikre en bærekraftig domstol i Vesterålen, tror jeg dette er feil vei å gå.

Domstolkommisjonens forslag høsten 2019, om å redusere antall tingretter med ca 2/3, fikk mange til å reagere, og det har vært et stort engasjement mot forslaget. Dette medførte til slutt at vi fikk en ordning der alle rettsstedene ble opprettholdt slik at nærheten til domstolene for befolkningen i dag er den samme som før reformen. De gamle domstolene samarbeider nå i de nye rettskretsene under en felles leder, og virksomheten på hvert enkelt sted består.

Det er ikke vanskelig å være enig i at prosessen med å få på plass rettsstedsordningen ble rushet igjennom. Hastige prosesser er sjelden gode, og de oppleves særdeles vanskelig for de som får disse

I Hurdalplattformen annonserte regjeringen at reformen skulle reverseres. Dette innebar at domstolen igjen ble kastet ut i usikkerheten. Dette er etter min oppfatning uheldig i seg selv, og jeg gav derfor uttrykk for høsten 2021 at man burde avvente å konkludere med reversering til reformen hadde fått virke en stund.

Det er viktig å fremheve at saken ikke har stått på stedet hvil siden debatten om reversering startet. Det har skjedd en betydelig utvikling som er viktig å ta med seg videre når man konkluderer med hva som vil være det beste for Vesterålen. Jeg er ganske sikker på at dette er en utvikling som har skjedd fordi reverseringsspørsmålet har ført til en omfattende og viktig debatt rundt svakhetene med reformen.

DA uttaler følgende i sin høringsuttalelse i forbindelse med reverseringen:

«Domstoladministrasjonen har forståelse for at det er en uro i enkelte domstoler og hos enkelte aktører knyttet til et mulig fortsatt arbeid med en fysisk konsolidering av rettsstedene. Det er derfor viktig for Domstoladministrasjonen å understreke at man oppfatter nåværende struktur som bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Verken styret eller administrasjonen ser behov for å jobbe videre med strukturspørsmålet dersom dagens løsning videreføres.»

Dette er en helt ny tone fra DA, som jeg mener man skal ta på alvor. I tillegg kommer DA med følgende forslag i sin høringsuttalelse:

  • den nåværende domstolstrukturen for tingrettene og jordskifterettene – inkludert alle rettsstedene – tas inn i domstolloven slik at den bare kan endres av Stortinget etter ordinær lovbehandling.

  • domstolleder og nestleder skal som hovedregel ikke skal ha fast kontorsted på samme rettssted. Dette vil sikre en desentralisert ledelsesstruktur i de nye rettskretsene.

  • prinsippet om at saker skal gå på det rettsstedet den geografisk hører hjemme bør lovfestes. Det samme gjelder prinsippet om en likeverdig ressursfordeling mellom rettsstedene i en rettskrets.

  • Stillingsgrantien for de mindre rettsstedene – som i dag er nedfelt i forarbeidene til reformen – bør lovfestes.

DA er også i gang med å få nye lokaler på Sortland. Her vil det sannsynligvis bli inngått leiekontrakter for 15-20 år som kan ses som en ytterligere garanti for at vi i fremtiden skal ha en domstol på Sortland.

Det er kommet tilbakemeldinger om utfordringer knyttet til at ikke alle stedlige rettssteder har egen leder. Dette må selvfølgelig tas på alvor, og jeg oppfatter også at det planlegges tiltak for å løse disse utfordringene.

Dersom en reversering besluttes, frykter jeg at det vil være starten på en nedleggelse av den lokale tingretten. En rekke steder i landet vil ikke vil reversere dagens ordning. Det innebærer at Vesterålen tingrett kan gå fra å være en av mange små tingretter, til å være en av få. Det kommer vi til å merke, og eksistensen til de små tingrettene vil igjen bli utfordret av DA.

Det er også en fare for at i et landskap der de store tingrettene er i flertall, vil de små tingrettene tape når ressursene skal fordeles. Etter hvert vil en oppløsning av de små tingrettene tvinge seg frem. De som ønsker reversering, fremhever at man bør ta med seg de gode erfaringene fra den nye ordningen, over til den gamle ordningen. Dette er lettere sagt enn gjort, da fordelene vi har sett i stor grad er avhengig av at en leder har et overordnet og koordinerende ansvar. Det vil man ikke få dersom man igjen sitter med en leder i hver leir.

Reformen er et kompromiss, som jeg mener vi kan leve med. Dersom regjeringen gir sin tilslutning til reformen, vil man ha et enstemmig Storting for dagens ordning, og det vil være lite kontroversielt å få gjennom DAs foreslåtte lovendringer. At samtlige partier stiller seg bak reformen, vil være en garanti i seg selv. Gjennom sin uttalelse frykter jeg at Sortland kommune bidrar til å skape usikkerhet rundt fremtidig tingrett/rettssted i Vesterålen.