Når Forsvarets forskningsinstitutt kommer til nord, vil det skape forgreiner langt utover akademia og langt utover navet i Tromsø.

I den nye langtidsplanen for Forsvaret går det fram at Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) planlegger en satsing i nord, med et nav i Tromsø, Andøya som en mulig avlegger og forgreininger flere steder i landsdelen. Dette skaper nye muligheter, for mange fag- og utviklingsmiljø, for nordnorsk næringsliv - og for mange lokalmiljø.

Samarbeid om forskning og utvikling

Etableringen i nord kan skape nye samarbeid mellom fagfolk på FFI og forsknings- og innovasjonsmiljøer i nord. Regjeringen sier selv at den i framtidig forskning og utvikling vil «bygge ned barrierer mellom sivil og militær sektor».

Dette er en tydelig oppfordring å ta felles ansvar i en krevende tid. Oppfordringen går til forsvarssektoren, som det ifølge Langtidsplanen har vært krevende å finne veien inn til for mange sivile forskningsinstitusjoner. Oppfordringen går også til de sivile forsknings- og utviklingsmiljøene som kan samarbeide med Forsvaret om god situasjonsforståelse og robuste nordområder.

I UiTs sterke forskningsmiljø på jordobservasjon, informatikk, rom-, satellitt- og droneteknologi er det allerede stor interesse for FFI i nord, all den tid Langtidsplanen særlig trekker fram rom, IKT og autonome system som mulig spiss i den faglige profilen for satsingen. Flere av disse fagmiljøene har allerede forskningsprosjekt sammen med FFI.

Andre fagmiljø ved UiT legger merke til at Langtidsplanen er tydelig på at satsingen skal åpne tverrfaglige samarbeid og prioritere fag med sterk relevans for nordområdene; klima, klimasikkerhet og totalforsvar nevnes som aktuelle.

Samarbeid med næringslivet

Vi tror Nordlys treffer godt i lederartikkelen som sier er FFIs satsing i nord «kan få store ringvirkninger på innovasjon og utvikling av industri i hele landsdelen». For det første er det et uttalt mål i Langtidsplanen at satsingen skal bidra også til næringsutvikling og ha en tydelig utadrettet profil mot næringslivet. Dermed kan etableringen utløse verdiskaping i privat sektor.

For det andre er det lett å se at aktiviteten i FFI og effekten av den skal treffe en hel landsdel. I Langtidsplanen ligger det en tydelig forpliktelse til at etableringen skal «bygge på, og bidra til å forsterke, de allerede etablerte initiativene for innovasjon og FoU flere steder i regionen». Her nevner regjeringen Andøya og romvirksomheten som eksempel. Det er derfor all grunn til å være proaktive og ønske dette velkommen, som Andøy kommune gjør i sitt høringsinnspill til utenriks- og forsvarskomiteen om den nye Langtidsplanen for Forsvaret.

Samfunnseffekter

Forskning, utvikling og innovasjon som gir sikkerhet og beredskap i nord, er selvsagt den viktigste effekten av at FFI kommer til landsdelen. Støtte i landsdelen handler imidlertid også om den positive samfunnsutviklingen en slik etablering vil bidra til.

Muligheter til faglig samarbeid med FFI blir gode argument når UiT og andre vitenskapelige institusjoner skal rekruttere vitenskapelige ansatte i en skarp internasjonal konkurranse. Når en jobbsøker får et tilbud, ligger mer enn den ene jobben og den ene arbeidsplassen i vektskåla. Mange vurderer også videre karrieremuligheter i regionen, og de har kanskje en partner som også skal ha jobb. Nok en kompetansearbeidsplass til nord er godt nytt for alle som bidrar i det viktige arbeidet med å profilere en landsdel med sterke fagmiljø og gode karrieremuligheter.