Det gjelder ny barneskole og idretts- og bassenganlegg i et prosjekt og det andre er plassering av tomt for en elementfabrikk (Kronstein). I begge sakene er noen alternativer å nytte tomtearealer som i dag er myrområder. I et klimaperspektiv er det å grave i eller fjerne myr negativ siden det medfører utslipp av klimagasser til luft. I vår region er store deler av ubenytta areal myr av ulike typer.

I nærområdet til Sortland sentrum er det myrområder i både sørlig og nordlig retning. I overordna planverk er det slått fast at videre utvikling og utbygging av Sortland skal skje ved fortetting og kompakt sentrum.

Da er vi tilbake til de to utbyggingsprosjektene. Lamarka som er et sentrumsnært område, er i areal-/reguleringsplan satt av til formål som krever opparbeiding og fjerning av myr (bolig, barnehage, sykehjem, off. formål). I Vestmarka næringsområdet, nærområdet i andre enden, er det tilsvarende nesten bare myr i de områdene som ikke allerede er tatt i bruk.

I forslag til vedtak som skal opp i førstkommende formannskap og kommunestyre, er det i begge vurderingene om plassering av skole/idrettsanlegg og industrianlegg trukket fram som svært negativt å benytte myrarealene. Det er det lett å være enig i. MEN det er verken mer eller mindre skadelig å legge boliger eller et hvilket som helst industrianlegg på disse arealene enn det som nå planlegges. Om klimagassutslippene skal unngås, må altså myrene vernes og beholdes slik de er i dag. Det alternativet er ikke nevnt i de forslagene som nå er lagt fram.

Derfor er det nærliggende å hevde at klimagassargumentet er brukt som vikarierende argument i forslagene mot å legge akkurat disse anleggende til Lamarka eller avsatte næringsområder i Vestmarka.

Etter vår mening må vi først endre framtidig status til disse områdene til verneområder, før nåværende forslag kan tas seriøst.