Det siste året har utallige personer enten stoppet meg på gata, ringt eller skrevet for å si at de synes at det vi gjør i GaiaVesterålen, er helt fantastisk. Like ofte sier folk at de ikke helt skjønner hva det er vi holder på med? Jeg skjønner dem godt.

For, hva er egentlig GaiaVesterålen? Er det et teknologi- og forskningsprosjekt? Helt klart. Handler det om barn og unges oppvekstvilkår? Definitivt. Kan GaiaVesterålen bli en turistattraksjon? Absolutt. Men, handler det ikke om klima og miljø? Ja, alltid.

GaiaVesterålen er en kompleks og ambisiøs satsing som rommer alle disse perspektivene. Jeg vil nå si noe om visjonene, ambisjonene og mulighetene som ligger i det som er under utvikling med utgangspunkt i Vesterålen.

GaiaVesterålen er en forsknings- og innovasjonssatsing som har som mål å skape mer bærekraftige og miljøvennlige lokalsamfunn. Gjennom de ulike aktivitetene i GaiaVesterålen, ønsker vi å vise hvordan et lokalsamfunn kan gå foran i å takle miljø- og klimakrisen verden står ovenfor.

Satsingen har sitt utspring i nord og sentralt står formidling og markedsføring av Vesterålens historie, natur, folk og kultur. GaiaVesterålen bygger på brede samarbeid mellom næringsliv, det offentlige, organisasjoner, frivillig sektor, husholdninger og privatpersoner; kort sagt alle deler av lokalsamfunnet. Det er koblingen, vekselvirkningene og samhandlingen mellom disse for å løse klima- og miljøproblemene som er kjernen. Gjennom vår innsats tar vi sikte på å demonstrere sammenhengen, og den framtidige avhengigheten mellom miljømessig bærekraft og samfunnsøkonomisk nytteverdi.

Gjøre Vesterålen kjent internasjonalt

GaiaVesterålen skal skape kompetansearbeidsplasser og merkevarebygge Vesterålen og Nord-Norge. Dette er vi i full gang med. Vi har allerede vunnet en nasjonal bærekraftspris for vårt arbeid, og ble på det nasjonale museumsmøtet i april kåret til årets Mot i museet. Kunnskapsparken Bodø arbeider nå med en ringvirkningsanalyse som vil vise betydningen realisering av GaiaVesterålen kan få for arbeidsmarkedet i Vesterålen. Resultatet blir spennende, men ifølge våre egne beregninger kan initiativet innebære etablering av 50 kompetanse-arbeidsplasser i Vesterålen innen 2028.

Utviklingen av GaiaVesterålen som startet i 2019, er en organisk prosess, der ulike aktører har kommet med etter hvert. I dag er vi et tjuetalls ulike samarbeidspartnere, som spenner fra regionale bedrifter - til noen av Europas største forskningsmiljøer. En sentral del av vår strategi er etablering av forskningssamarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale partnere. Etablering av samarbeidskonstellasjoner og delingskultur står også helt sentralt. Det samme er fokus på barn og unge.

Barna er i vårt DNA

Barn og unges behov ligger i DNA-et, inne i beinmargen, hos GaiaVesterålen. Vårt initiativ springer ut fra et akutt behov for å svare på barns uttrykte bekymring for framtida; både barnas egen, men også jordas framtid. Gaia er det greske ordet for jorda, og det er med bakgrunn i det at vi har valgt vårt navn. Ikke bare er barn og unge en hovedmålgruppe for det planlagte containermuseet, men de vil også være premissleverandører og deltakere i samskapingsprosesser i alle deler av satsingen.

Vi har videre valgt å innta en tydelig samfunnsrolle i kampen mot utenforskap gjennom initiativet GaiaTalent. Utenforskap er en av de største utfordringene i samfunnet - nasjonalt og regionalt. Aldri før har så mange mennesker i gruppen 19-29 år stått utenfor arbeid og utdanning - som i dag. Bare i Nordland er hele 7 000 unge mennesker i utenforskap, på landsbasis er tallet 114 000. Dette må vi gjøre noe med. Vi ønsker derfor å koble digitale talenter i utenforskap med behovet for digital kompetanse i distriktene. Regjeringen løftet i 2021 frem GaiaTalent i sin kyststrategi, der initiativet blir omtalt som en av løsningene på rekrutteringsutfordringene i distrikts-Norge.

Vi arbeider også med en miljøkontrakt for lokalsamfunnet. For å få dette til har vi samlet en representativ gruppe fra hele Vesterålen, med talspersoner fra næringsliv, kommune, organisasjonsliv og familiene. Det vi lurer på er: Kan regionen enes om definerte klima- og miljømål, og så fall hvordan gjør vi det? Arbeidet med miljøkontrakten startet i 2021, og vil pågå fram til 2024, som del av et stort forskningsprosjekt.

Symbol på det grønne skiftet i nord

Navet i, og selve symbolet for GaiaVesterålen, er et containermuseum. Vi vil lage et signalbygg av utrangerte containere fra fiskerinæringa. Bygget skal lages av resirkulerte materialer i en sirkulær byggeprosess. Det betyr at hele museet skal bygges av gjenbruksmaterialer. Ambisjonen er et signalbygg med høyeste gjenvinningsgrad realisert i store byggeprosesser noensinne. Containermuseet blir så mye mer enn et bygg, og kan bidra til å sette Vesterålen i front i det grønne skiftet i byggebransjen.

Det sentrale utstillingselementet inne containermuseet blir en avansert høyteknologisk modell av Vesterålen. Modellen blir som utstillingsopplevelse en «game changer» i museumssammenheng, og knytter for første gang fortid, nåtid og fremtid sammen til en helhetlig historie om regionen. Teknologien som benyttes utvikler vi nå gjennom et forskningsprosjekt, støttet av Norges Forskningsråd med 13,2 millioner kroner. Lykkes forskningen har den sprengkraft til å revolusjonere utstillingspraksis, slik vi tradisjonelt kjenner den fra verdens museer.

I tillegg til det faste containermuseet, vil vi utvikle mindre transportable enheter som kan sendes på miljøeffektive lasteskip rundt i verden. Disse vil fungere som mini-museer, og blir helt sentrale virkemidler i å få ut fortellingen om Vesterålen spesielt, og Nord-Norge generelt, til et stort internasjonalt publikum.

En gave til Vesterålen, Sortland og havna

Vi vil at containermuseet skal få en sentral plassering i Sortland havn, mellom havneterminalen og Scandic Sortland. Vårt konsept har helt siden 2019 vært utviklet med denne plasseringen i tankene, med sjøbasert turisme i umiddelbar nærhet. Vi har gjennom flere år hatt et veldig godt samarbeid med Sortland havn, og takker Sortland havnestyre som har støttet planene om bygging av containermuseet på Sortland.

Lundhagem arkitekter, som har bidratt til en nyorientering av Oslos sjøfront gjennom Deichmann i Bjørvika, er vår valgte designpartner. Arkitektene har levert skisser til et signalbygg som kan få en svært positiv effekt på bymiljøet i Sortland sentrum, både for fastboende og tilreisende. Med dette som utgangspunkt kan containermuseet i havna bli en attraksjon gjennom fabelaktig design, men også som symbol for det grønne skiftet i nord.

Vi er veldig mange som på ulike måter jobber for GaiaVesterålen. Jeg vet jeg snakker for oss alle når jeg sier at denne satsingen er vår gave til havna, Sortland og Vesterålen. Men, først og fremst er det en gave til barn og unge, og folk som bor her nord. Samtidig, for å lykkes er vi

helt avhengige av å ha folk i Vesterålen i ryggen. Vi håper nå at hele lokalsamfunnet blir med på dette felles løftet for framtidas bærekraftige Vesterålen.