Kulturområdet har i liten grad vært en del av kommunestrukturdebatten, men også for det ligger det både muligheter og utfordringer. Det er ingen hemmelighet at mange kommuner i dag har små budsjett og kapasitet på kulturområdet, og større fagmiljø vil kunne tilby bedre tilbud. Vi vil likevel peke på noen punkter som må ivaretas dersom vi ikke skal miste det som fungerer godt i dag, nemlig nærhet til brukerne, trygghet, eierskap og grasrotengasjement.

UKM (Ung Kultur Møtes, tidligere Ungdommens Kulturmønstring) har i over 30 år vært et av de største og viktigste offentlige kulturtiltakene for ungdom. UKM er et tilbud for ungdom under 20 år som driver med alle tenkelige kulturuttrykk - journalistikk, TV-produksjon, arrangementsplanlegging og mye mer. På tross av nye mediestyrte konsepter og et mangfold av kulturtilbud, har UKM likevel vokst, hvert år deltar over 23 000 ungdommer. Ganske imponerende -  og det skyldes to forhold. For det første er UKM ungdommens egen arena, hvor ungdom selv er aktive i alle prosesser. For det andre, og dette er poenget med denne kronikken, er UKM et lokalt lavterskeltilbud, hvor både ungdom, foreldre og lærere føler et eierskap, og hvor det oppleves trygt å engasjere seg.

Livet leves lokalt, og kulturlivet er kanskje det viktigste limet i lokalsamfunnet. Det er viktig at de offentlige tilbudene som kulturskole, Den Kulturelle Skolesekken, fritidsklubbene og UKM er til stede der folk bor. Kultur er også en viktig bidragsyter til hverdagsintegrering, spesielt for barn og unge, og det må skje i lokalsamfunnene.

UKM Norge har de siste årene brukt store ressurser til å stimulere UKM i kommunene. I mange lokalsamfunn er UKM i ferd med å bli en utviklende helårsarena for ungdomskultur, med workshops og møteplasser gjennom året. Den årlige UKM-mønstringen er for mange kommuner et av de største kulturarrangementene. Arrangementet bygger identitet og stolthet, bringer fram nye talenter og styrker det engasjementet alle lokalsamfunn er avhengig av.

Oppslutningen om UKM er størst i små kommuner. Nærheten mellom deltakere og arrangør er den viktigste grunnen. Regjeringens intensjon er at reformen skal styrke tjenestetilbudet i kommunene. Det må derfor ikke bli slik at kommunesammenslåing fører til rasjonalisering og sentralisering av kulturtilbudet. Det må tvert imot sikres at sammenslåtte kommuner fortsatt bidrar til et stimulerende og trygt kulturtilbud for barn og unge i alle deler av kommunen.

Vi er sikre på at det er liten politisk uenighet om dette, men det skjer ikke av seg selv! Derfor må regjeringen være tydelig overfor de nye kommunene om forventninger også på kulturområdet. Slik bevarer vi det som er viktige byggeklosser i dagens kulturelle grunnmur, samtidig som det legges grunnlag for å utvikle nye spennende tilbud gjennom mer robuste kommuner. Dette bidrar vi gjerne til i samarbeid med Kulturministeren.