I perioden 2014-2016 har regjeringen bevilget 667 millioner til helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjennom rammeoverføringen til kommunene. Undersøkelser har vist at mesteparten av disse pengene ikke er benyttet til formålet de var tenkt.

De fleste kommunene har altså brukt pengene på andre ting.

For å stimulere kommunene til å satse mer på forebygging øremerket Stortinget i 2016 100 millioner gjennom en tilskuddsordning. Kommuner som kan vise til at de faktisk bruker pengene i ramma til formålet kan sikre seg disse pengene. Men hva skjer? De fleste kommunene unnlater å søke og halvparten av pengene står enda ubrukt.

Norsk fysioterapeutforbund er opptatt av at barn og unge får et godt, tverrfaglig helsetilbud i kommunene. Kommunene må nå satse mer på forebygging og bruke de frie inntektene sine til dette. Når de kan dokumentere at dette er gjort kan tilskuddsmidlene som nå står ledig brukes til å styrke grunnbemanningen i helsestasjoner og skolehelsetjenesten ytterligere.

Bemanningen skal bestå av både helsesøstre, leger og fysioterapeuter. Den tverrfaglige sammensetningen er viktig, da hver faggruppe har sin særegne kompetanse og utfyller hverandre. Fysioterapidekningen i helsestasjoner og skolehelsetjenesten er blitt lavere de siste årene, til tross for at mangel på fysisk aktivitet og overvekt er store helseutfordringer blant barn. Dette har man nå en anledning til å rette opp.

Søknadsfristen for kommunene er den 30. september. Pengene ligger og venter hos Helsedirektoratet.

Jeg sier som helse- og omsorgsminister Bent Høie: «Søk nå!».

Hans Leo Dagsvik,regionleder NFF Region Nord