Det har vært jobbet godt over mange tiår for å realisere Hålogalandsveien. Meningen er å knytte Hålogalandsregionen tettere sammen.

Reisetiden skal forkortes betraktelig og standarden heves på E10/rv 85/rv.83 mellom Sortland, Harstad og Evenes. Fra Sortlands side gav kommunestyret i 2006 marsjordre om at prosjektet med «ny» Hålogalandsvei var noe kommunen skulle jobbe for.

Det ble i perioden 2011-2015 gjennomført samtaler med både Statens vegvesen og Nordland Fylkeskommune om at Hålogalandsveien skulle starte/ende inne i Vesterålen, og ved rundkjøringa til Sortlandsbrua. Med det ville en oppgradering av brua med gang og sykkelvei til Sigerfjord bli en naturlig del av Hålogalandsveien.

Resultatet» etter flere års politisk dialog mellom regionen og staten ble i 2019 at Hålogalandsveien «endte» i Langvassbukt på østsiden av Sigerfjordtunellen. Sett fra vår egen region, så kom vi til kort i forhold til det som er jobbet for, vi nådde ikke frem.

I Harstad gjorde de i stor grad det, gjennom Bypakke Harstad som nå er utvidet slik at oppgraderingen strekker seg inn mot den nye Hålogalandsveien. Det er godt jobbet.

Om halvannet år settes spadene i jorda for bygging av Hålogalandsveien og veien kan stå ferdig i løpet av 2029. Prosjektet omfatter bygging av totalt 82 km vei med to felt. Jeg mener at Vesterålen som region bør gå samlet inn for at veien blir sluttført over Sortlandsbrua.

Fylkesveiene jobbes det nå med, gjennom et prosjekt» kalt «Veipakke Vesterålen». Dette ser ut til å være en god modell for hvordan interne fylkesveier i regionen prioriteres, når regionen skal gi sin tilbakemelding til fylkeskommunen om hva vi ønsker oss og i hvilken rekkefølge.

Hålogalandsveien derimot – slik vi hadde sett den for oss, med sin begynnelse eller ende på Langøysida av Sortlandsbrua, trenger kanskje også sin innpakning i en modell. En modell der hele regionen, med Sortland i spissen aktiverer bredden i næringsliv, reiseliv, og i det politiske miljøet.

Bodø og Rana kommuner har begge hatt suksess med å lage et felles, forståelig mål Som f.eks. ”Ny by-Ny flyplass ” i Bodø. Det har gitt resultater.

Vi må løfte et «påkoblingsprosjekt» for Vesterålen mot det nye Hålogalandsanlegget. Vi kan forene krefter i felleskap overfor staten slik at Hålogalandsveien fortsetter med oppgradert standard helt til Sortland. Dette omfatter blant annet etablering av gang- og sykkelveier over Sortlandsbrua og resterende strekning mellom Strand og Sigerfjord.

Mulige prosjektnavn kan for eksempel være; Vesterålen- helt frem, eller en mer internasjonal variant; CONNECT Vesterålen. Dersom vi ble enige om et slikt prosjekt ville det avhenge av at regionen står samlet frem overfor det politiske beslutningsnivå, -i dette tilfellet staten. Det vil også hjelpe godt på om vi hadde vårt eget fylke i ryggen.

Alt burde ligge til rette for å forene politiske krefter på tvers av partiene, og bygge allianser for å nå et omforent mål. Det gjelder og smi mens jernet er varmt. Det er nå det er momentum i saken med bred politisk vilje lokalt, regionalt og kanskje nasjonalt til å løfte Vesterålen-helt frem.